Mocsáry Évelőkertészet
 
Kedves Látogató! Ez az oldal egyszerűsített, nyomtatóbarát változata. Ide kattintva léphet vissza az eredeti oldalra.

László Gyula


2010.03.02. 18:53
László Gyula (Kőhalom, Nagy-Küküllő vm., 1910. márc. 14.-Nagyvárad, 1998. jún. 17.): régész, festő, egyetemi tanár. - Unit. Iskoláit Kőhalomban, Kolozsvárt, 1920: Szolnokon, mint menekült vagonlakó 1920-28: Bpen végezte, 1928. VI. 25: éretts. 1933: a Képzőműv. Főisk-n Rudnay Gyula (1878-1957) tanítványa, a Pázmány Péter Tudegy-en régészetet tanult, 1935: drált. 1937-40: a M. Nemz. Múz. Tört. Oszt. gyakornoka, 1939: múz. segédőr, 1940-44: a Ferenc József Tudegy. régészeti int., 1944-47: az Erdélyi Tört. Int. tanára. 1941: a Ferenc József Tudegy-en a népvándorlás és a m. honfoglalás korának régészete egy. mtanára, 1944-51: (1945: Bolyai Tudegy.) egy. ny. r. tanára, 1951: Bpen a Múz. Közp. előadója, a M. Nemz. Múz. Középkori Oszt-ának vez-je. 1957. I. 1-1980. XII. 31: nyugdíjazásáig az ELTE régészet egy. tanára, 1966. X. 5: a történettud. (régészet) dr-ává nevezték ki. 1996: a M. Művészeti Akad. tagja. Hazalátogatóban halt meg. - Avar-m. sírföltárásai, ásatási tapasztalatai alapján megfogalmazta a →kettős honfoglalás elméletét, amit az urbánus tört-írás elutasított, de megcáfolni nem tudott. - 1991. III. 17: Az ács fiának evangéliuma linóleum-sorozatáért II. János Pál p. (ur. 1978-) ap. áldását kapta. - Kb. 100 olaj- és vízfestményt, kb. 100 rézkarcot, kb. 80 linóleummetszetet, kb. 10 bronz, kő, tiszafa szobrot, kb. 1000 ceruza-, ezüst- és tusrajzot készített. Rajzait 1962: Bpen, 1963: Kaposvárt, 1964: Pápán kiállította. A Műv. lex. (1-4. köt. Bp., 1967) és lexikonunk cikkírója. - Diafilmjei rajzaival 1955-57: A honfoglaló m. nép élete. - A láthatatlan ember. - Rege a csodaszarvasról. - Botond és Lehel. - Hunyadi János és egy ismeretlen című régészeti film. -

M: Adatok az avarkori műv. óker. kapcsolataihoz. Bp., (ny. Karcag) 1935. - A honfoglaló m. nép élete. Uo., 1940. (Népkvtár 4.) (új kiad. 1997) - Adatok az avarság néprajzához. 1-4. füz. Uo., 1941-43. (Klny. Archaeol. Értes.) - Kolozsvári Márton és György Szt György szobrának lószerszáma. Kolozsvár, 1942. - A honfoglaló magyarok művészete Erdélyben. Uo., 1943. - A koroncói lelet és a honfoglaló magyarok nyerge. Bp., 1943. (Archaeologia Hung. 27.) - A honfoglaló magyar nép élete. Uo., 1944. (Népkvtár 4.) (Utánnyomat. Előszó Fodor István. Uo., 1988) - Forr-ak az újkor művészetében. Kolozsvár, 1945. - Korszerű régészeti múz. Tanulságok a kijevi Tört. Múz. kiállításáról. Uo., 1945. (és Erdélyi Tud-os Füzetek 196.) - Küszöbök. Elb-ek. + Bözödy György: A Tolvaj. Sepsiszentgyörgy, 1945. - Ősvallásunk nyomai egy szamosháti kocsitörténetben. Kolozsvár, 1945. (Klny. Erdélyi Tud-os Int. 1944. é. évkv-e) - A népvándorlás lovasnépeinek ősvallása. Uo., 1946. (Klny. Erdélyi Tud-os Int. 1943. é. évkv-e) - Varázslat egy kk. falusi tp-ban. Jegyzetek a magyarszentpáli pillérfő néprajzához. Uo., 1947. - Művészettört. (Főisk. jegyzet) Bp., 1951. (Az Iparműv. Főisk. jegyzetsoksz.) - Ősrégészet. (ELTE egy. jegyzet) Uo., 1952. - Bevezetés a régészetbe. (ELTE egy. jegyzet) Kézirat. Uo., 1953. - Régészeti kézikv. 1. Gyakorlati régészet. Szerk. Banner Lajossal. Egy. tankv. Uo., 1954. - Études archéologiques sur l'histoire de la société des Avares. Uo., 1955. (Archaeologia Hung. Ser. nova 24.) - Régészeti tanulm-ok az avar társad. történetéről. Uo., 1955. - Medgyesi Ferenc. Uo., 1956. - Az avarok hazánkban. 2. kiad. (Bp., 1960) - Őstörténetünk legkorábbi szakaszai. A finnugor őstört. régészeti emlékei a szovjetföldön. Uo., 1961. - Barcsay (Jenő). Uo., 1963. - Borsos Miklós. Uo., 1965. (új kiad. 1979) - Az ősember művészete. Uo., 1967. - Hunor és Magyar nyomában. Uo., 1967. - Medgyesi Ferenc 1881-1958. Uo., 1968. - A népvándorláskor műv-e Mo-on. Uo., 1970. - Steppenvolken en hun kunst. Uo., 1970. - L'art des nomades. Uo., 1972. - The Art of the Migration Period. Uo., 1974. - Vértesszőlőstől Pusztaszerig. Uo., 1974. - Steppenvölker und Germanen. Uo., 1974. - Gondolatok a műv-ről. Bukarest, 1975. - Régészeti tanulm-ok. Bp., 1977. - A nagyszentmiklósi kincs. Közrem. Rácz István (fotó). Uo., 1977. (3. kiad. Uo., 1983) (ném-ül: Der Goldschatz von Nagyszentmiklós. Ford. Gottschlig Ferenc. Uo., 1983; ang-ul: The treasure of Nagyszentmiklós. Ford. Tarnóy Helén. Uo., 1984) - Művészekről, művészetről. Uo., 1978. (Elvek és utak) - A kettős honfoglalás. Uo., 1978. (Gyorsuló idő) - Régmúlt és jelen a Vidre partján. Felgyő, 1978. - „Emlékezzünk régiekről". A Kárpát-medence egykori népeinek története és a magyar honfoglalás. 2. kiad. Uo., 1979., Pozsony, 1979. és 1983. (3. fölújított kiad. Uo., 1995) (Képes tört.) - Régészeti levelek. Szolnok, 1980. - Medgyesi Ferenc. A kortársak Medgyesiről. Medgyesi Ferenc leveleiből. Uo., 1981. - Őstörténetünk. Egy régész gondolatai néppéválásunkról. Uo., 1981. (3. kiad. Uo., 1987) - Ötven rajz a honfoglalókról. Uo., 1982. (2. kiad. 1986) - Számadás népünkről. Uo., 1986. - Az akvarell poétája. Soproni Horváth József művészete. Uo., 1987. - Árpád népe. Uo., 1988. - Őseinkről. Tanulm-ok. Uo., 1990. - Arckép és kézírás. 60 rajz költőkről, írókról, kutatókról, művészekről. 1. köt. Uo., 1992. (Új Horizont kv-ek 1.) - Szt László emlékezete. Kiállítás. Bp., [1992] - A Szt László legenda kk. falképei. Uo., 1993. (TKMK 4.) - A zuevói temető. Uo. 1993. - 60 főember. Cseh Gusztáv rézkarcai. S.a.r. Uo., 1993. - Keleten kél a nap. Kultúránk a történeti ősidőkből. Írta Götz László. Közrem. Uo., 1994. - Arckép és kézírás. 60 rajz költőkről, írókról, kutatókról, művészekről. 2. köt. Veszprém, 1994. - 1910-ben születtem. Egy XX. századot végigélt magyar ember emlékezései. Szombathely, 1995. (Életünk kv-ek 5.) - Ex libris. Mesterségem régész. Bp., 1996. - Góg és Magóg népe. A szerző válogatása életművéből. Uo., [1996] (Örökségünk) - A honfoglaló magyarok. Uo., 1996. (ang-ul: The Magyars: their life and civilization. Ford. Timothy Wilkinson. Uo., 1996, 1999) - A honfoglaló magyar nép élete. Uo., 1997. - Múltunkról utódainknak. 1-2. köt. Uo., 1999. - Zichy Istvánnal és Fettich Nándorral 1939-56: a Folia Archaeologica társszerk-je. 88

~ rajzainak kiállítása. (Fényes Adolf terem). Előszó: Genthon István. Bp., 1962. - Ki kicsoda? 1975:336. - Gyula László Bibliography 1928-1994. Compiled by István Szőke. Bloomington, Indiana, 1995. - Urbán Péterné: ~ ajánló bibliogr. Miskolc, 1996.