Visszalépés a kezdőlapra Kisbíró: A községi előjáróságokon altisztszerű alkalmazott. Nevével ellentétben igazságszolgáltatási jogköre nem volt, önálló döntési jogkörrel nem rendelkezett. A községi adminisztrációt segítette, például kidobolta a községi rendelkezéseket, hirdetményeket, hivatalos iratokat kézbesített. Emellett felügyelte a helyi és országos rendeletek végrehajtását, jó néhány helyen 3-5 botütésig büntethetett is. Például, egykor a kocsmák zárását nem törvény ügyelte, hanem a helyi rendelet. Így gyakran a kisbíró megjelenése ugrasztotta ki a későig maradó vendégeket, az utolsók hátán meg-meg táncoltatva botját. www.kisbiro.hu:
Közhírré tétetik!


Főmenü
 FŐOLDAL
 Kicsi lexikon
 Fórumok és egyéb lomok
 Linkek, társoldalak
 Honlap statisztika

KeresésBelépés
Felhasználónév:

Jelszó:

REGISZTRÁCIÓ

Naptár

Könyvajánló

Statisztika
Te vagy itt a(z)
169966
látogató!
Ma  236,
ebben a hónapban
12681 látogató volt.
Jelenleg
1 regisztrált tag
és 14 vendég olvas minket.


Tárhelyszolgáltatónk
 

Unsoft.hu

Kapcsolat

Levél a webmesternek


  
 

'KICSI LEXIKON'

A lexikon elsősorban olyan kifejezéseket ismertet, amelyek valamilyen módon kapcsolódik az itt található honlapokhoz és a meghatározása feltehetőleg nem fog változni. A szójegyzék tematikája sem szigorúan kötött, sőt...


Szójegyzék

 Álmos  Angolszász mértékegységek  Anonymus  Apokrif iratok  aranyszám  Árpád  Árpád-ház  Attila  Beda Venerabilis  betlehemi csillag  Bibliai mértékegységek  Cassiodorus  census  computus  Dionysius Exiguus  egyházi év  Emese álma  epakta  éra  év  évkezdet  évkezdő nap  évszámítás  Gergely-naptár  gesta  Gesta Hungarorum  Görög ábécé  Görög számnevek kémiai képletekben  Hajók űrtartalmának mértékegységei  Háromkirályok  Hérodotosz  hét (naptári)  hét törzs  Hidzsra  hiteleshely  Hold  holdfázis  holdfogyatkozás  holdtölte  Hőmérséklet átszámítások  hónap  hónapnevek  Hónapok nevének jelentése  honfoglalás  honfoglaló magyarság és a kereszténység  hunok  húsvét  húsvéthétfő  húsvéti idő  húsvéti vita  húsvétszámítás  húsvétvasárnap  időszámítás  idus  indikció  Inter Gravissimas  iszlám naptár  julián naptár  kalendae  kalendárium  Kálti Márk  Képes Krónika  kettős honfoglalás  Kézai Simon  Korai középkor (5–10. század)  kortan  László Gyula  Lukács evangélista  Lukács evangéliuma  mágusok  Mani  manicheizmus  Márk evangélista  Márk evangéliuma  Máté evangélista  Máté evangéliuma  mezopotámiai naptár  Mohamed  monumentum ancyranum  Morzeábécé  nap  napjelölés  napkeleti bölcsek  naptár  naptárreform  népszámlálás  niceai hitvallás  niceai zsinat  nonae  Nyesztor-krónika  Nyomdai betűméretek  Ógörög mértékegységek  örmény időszámítás  Pilóták betűző ábécéje  pontifex  precesszió  Régi magyar mértékegységek  Régi római mértékegységek  római időszámítás  római naptár  Római számok  SI előtétszavak  SI nemzetközi mértékegységrendszer  SI-n kívüli, de használható mértékegység  székelyek  szkíták  Szoszigenész  Teres Ágoston  tihanyi alapítólevél  Vízkereszt 
 
    

   
 
székelyek

székelyek: magyar népcsoport Délkelet-Erdélyben (→Székelyföld). - 1. A tört. adatok szerint Mo-on 1116-tól szerepelnek, Erdélyben a Szeben környéki Szentlélekről 1241: említik őket. 1270: a telegdi (udvarhelyi) ~et mint őslakókat említik. - Eredetük máig vitatott. Mondáik (→Csaba-monda), Anonymus (11-12. sz.), Kézai Simon (13. sz.), Werbőczy István (1458-1541), Székely István (16. sz.), Szabó Károly (1824-90) és Hóman Bálint (1885-1953) szerint a →hunoktól származnak. Fejér György (1746-1851), Pauler Gyula (1841-1903), Sebestyén Gyula (1864-1946), Németh Gyula (1890-1977) a →kabaroktól; Dienes István (1929-) a bolgár-eszkil eredetű kabaroktól, Erdélyi László (1864-1947) a bolgár-hunoktól (eszegel), László Gyula (1910-98) az avaroktól eredezteti őket; Stilting János (Vita sancti Stephani regis Hungariae. Győr, 1747), Pray György (1723-1801), Jerney János (1800-55), Réthy László (1851-1914) →besenyőknek, Fasching Ferenc SJ (1686-1747) →jászoknak, Mályusz Elemér (1898-1989) m. többségű néprészekből állóknak, Györffy György (1917-) valamilyen csatlakozott népnek, Bodor György (1904-76), Benkő Loránd (1921-) magyarnak tartja a ~et. A rum. pol. sajtó erőszakkal elmagyarosított ruméneknek tartja, s tiltakozásaik ellenére a népszámláláskor külön nemzetiségként kezeli a ~et. -

2. A ~ 6 nemzetségre, az egyes nemzetségek 4-4 ágra oszoltak, melyek mind m. nevűek. A források 1100 u. könnyűlovas fegyverzetben, a m. kir. seregek elővédjeként harcoló segédnépként ábrázolják őket. Az Árpád-korban a →gyepűkön éltek Moson, Bars, Gömör, Abaúj, Szabolcs, Temes, Szerém, Baranya, Fejér és Tolna vm-ben az országhatár különböző részei mentén, majd Erdélybe települve fokozatosan terjeszkedtek K felé. A bihari ~ a 13. sz: a későbbi Maros, Udvarhely és Csík szék, mások a későbbi Háromszék, Aranyosszék ter-ét szállták meg. Ált. állattartással foglalkoztak, a kir. katonáiként szolgáltak és nem kerültek földesúri hatalom alá. Alkalmi ökörsütéssel tartoztak a kir-nak, és állatban fizették az egyh. tizedet is. A földművelés elterjedésével az addig áganként használt közös földet és erdőt faluközösségek keretei között művelték. A 14-15. sz-ra kialakultak a →székely székek ter-ei, melyek (Aranyosszék kivételével) egymással összefüggtek. A 14. sz-tól az egyetemlegesen szabad székely társad-ban vagyoni tagozódás mutatható ki. 3 rétegük: az előkelők (→primores), a →lófők (primipili) és a →közszékelyek (siculi communes), s kialakultak a székely mezővárosok. A nemzetségi szervezet helyébe a 7 →szék lépett. Ezek élén kir. tisztviselőként a →székely ispán állt; méltóságát a 15. sz-tól az erdélyi →vajda, később az →erdélyi fejedelem viselte. 1437. IX. 16: a ~ a →kápolnai unióban szöv-et kötöttek a m. nemességgel és a szászokkal, s a három nemzet egyik alkotóeleme lettek. - 1465, majd 1562. IV-VI: a közszékelyek fölkeltek a primorok és lófők ellen. Leverésük után közös szabadságuk megszűnt, fejed. v. földesúri jobbágyok lettek, a primorok és lófők nemesekké váltak. - Rovásírásuk türk jellegű, de csak m. nyelven olvasható (→székely hieroglifák, →székely rovásírás). - A reformáció során a ~ többsége ref. vallású lett, de a csíki és gyergyói székelyek kat-ok maradtak. A „székely szabadságot" a ~ katonai erejére rászoruló erdélyi fejed-ek a 17. sz: időnként visszaállították, de a ~ kb. 40%-a 1848-ig jobbágy maradt. A 17. sz. végére katonai jelentőségük csökkent. - A szűkebbé vált székely vezetőréteg birtokos és armális nemesekből állt, a 18. sz: némelyik székely nemesi család gr. és br. címet nyert. A szegény ~ egy része, a társad. süllyedést elkerülendő Moldvába, 1764. I. 7: az erőszakos határőrségszervezés (→madéfalvi veszedelem) elől Bukovinába menekült. 1848/49: a székelyek, bár feudális előjogaikat elvesztették, a m. szabharc oldalán harcoltak, Kazinczy Lajos seregében Zsibónál 1849. VIII. 26: tették le a fegyvert. - 1876: a székely székeket polg. vm-ké alakították, így keletkezett Csík, Háromszék, Maros-Torda, Torda-Aranyos és Udvarhely vm., melyet Székelyföld gyűjtőnéven is említenek. Munkalehetőség hiányában a 19. sz. végén sok székely vándorolt a Havasalföldre, sőt Amerikába. 1920. VI. 4: a →trianoni béke határozatai folytán a ~ Ro. uralma alá kerültek, melyet 1940-44: a II. →bécsi döntés szakított meg. A Székelyföld szűkített határokkal mint túlnyomóan m-lakta tart. 1953-68: →Magyar Autonóm Tartomány ill. →Maros-Magyar Autonóm Tartomány néven szerepelt. A Ceaușescu-kormányzat a tart. rendszerrel együtt megszüntette, helyén Maros, Kovászna és Hargita megyéket szervezte. A ma Erdélyben élő kb. 2,5 milliós magyarság többségét a ~ alkotják. Nemzetiségi jogaik kivívása (a többi m-okéval együtt) a jövő feladata. -

3. A ~ között végrehajtott pol. gyilkosságok. 1854. III. 10: a Habsburg-ellenes Török-féle összeesküvés ürügyén a marosvásárhelyi postatéren Török János tanárt, Gálfy Mihály és Horváth Károly gazdákat, IV. 27: Sepsiszentgyörgyön Vajda József Kossuth-huszárt, Gaál Sándor küldöncöt és Bartalis Ferenc birtokost fölakasztották (a 1849-54-i rémuralom utolsó nyilvános kivégzései). - Székelyirtás történt 1916. VIII. 27-IX: az oláh betöréskor; 1918. XII: a Székelyföld megszállásakor; az 1944. VIII. 23-i oláh államcsínyt követő 'kiugrás' után (a szovjet hadsereg nyomában a voluntárok (Maniu-gárdisták) IX. 26: Szárazajtán (Háromszék vm.) G. Olteanu 35 fős bandája 12 székely lakost baltával lefejezett, útban Gyergyószentmiklós (Csík vm.) felé még 8 székelyt megölt; X. 6: a gyergyószentmiklósi téglagyárban 3 székelyt agyonlőtt; X. 8: Csíkszentdomonkoson 11 főt kivégeztek, stb. (→Bukovina, →Zöld Péter). 88-B.A.

Szádeczky Kardoss Lajos: A székely nemz. tört. és alkotmánya. Bp., 1927. - Endes 1935. - Eckhart 1946:136. - Erdély és népei. Bp., 1941. (Györffy György: A ~ eredete és településük tört.) - Makkai László: Erdély tört. Bp., 1944. - Györffy György: Tanulm-ok a m. áll. eredetéről. Bp., 1959. - MNL IV:585. - Tört. Szle 1983. (Bodor György: Az 1562 előtti székely nemzetségi szervezet) - Bözödi György: Székely bánja. Bp., 1985. - Erdély tört. I-III. - Székely 1995.

Forrás: Magyar Katolikus Lexikon
Beküldő neve
SzekeresS
Beküldés időpontja :
2010.05.18. 04:36
Elolvasva
47
  Nyomtatható változat   Küldd el ismerősödnek ezt a cikket!   Szólj hozzá ehhez a cikkhez!

 
    

  
 
A fórum címe
Módosítás dátuma
Módosító neve
 Vendégkönyv
06.27. 04:53
webmester
 Honlap és dolgai
06.24. 03:46
SzekeresS
 
    


Az embernek önmagáért kell léteznie. Nem áldozhatja fel magát másokért, és másokat sem áldoztathat fel öncélúan, saját érdekei nevében.

(Ayn Rand)Generálás ideje: 0.07 mp 
Honlapok
  A BETLEHEMI CSILLAG és a valódi időszámításunk
  GONDOLGOK
  FORRÁSOK
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Elektro-Tec, Gyöngyös
  Ősmagyar nyelvek
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Meglátások
  Boricsev Oleg
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  A gyöngyösi Ringsted utca oldala
  Évelő növények, évelő virágok
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Szekeres Sándor: Egyszerű játékok a sakktáblán
  Szkíta Főnix
  The Scythian Phoenix
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken

Eurochess

Logó

Szekeres Sándor

A betlehemi csillag
és a valódi időszámításunk

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, fájdalmas sebeket szakítva fel a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Megtalálta a valódi betlehemi csillagot, szó lesz a történelmi, a pártus Jézusról, a valós keresztrefeszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora. Talán nem is véltetlen, hogy most íródott meg a könyv - írja - ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek. Ezek alapjait érinti meg ez az írás, új szemléletet adva eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.


Információ
Üdvözlöm oldalamon!


Oldalt eddig 169966 alkalommal keresték fel.

Regisztrált felhasználók száma:7
Látogatók összesen 2 alkalommal szóltak a fórum 2 témájához és a honlap cikkeihez.

Legutóbbi 5 felhasználónk:
Kívánchi
Csaklassan
meresz
szandi
baidu