Visszalépés a kezdőlapra Kisbíró: A községi előjáróságokon altisztszerű alkalmazott. Nevével ellentétben igazságszolgáltatási jogköre nem volt, önálló döntési jogkörrel nem rendelkezett. A községi adminisztrációt segítette, például kidobolta a községi rendelkezéseket, hirdetményeket, hivatalos iratokat kézbesített. Emellett felügyelte a helyi és országos rendeletek végrehajtását, jó néhány helyen 3-5 botütésig büntethetett is. Például, egykor a kocsmák zárását nem törvény ügyelte, hanem a helyi rendelet. Így gyakran a kisbíró megjelenése ugrasztotta ki a későig maradó vendégeket, az utolsók hátán meg-meg táncoltatva botját. www.kisbiro.hu:
Közhírré tétetik!


Főmenü
 FŐOLDAL
 Kicsi lexikon
 Fórumok és egyéb lomok
 Linkek, társoldalak
 Honlap statisztika

KeresésBelépés
Felhasználónév:

Jelszó:

REGISZTRÁCIÓ

Naptár

Könyvajánló

Statisztika
Te vagy itt a(z)
169895
látogató!
Ma  165,
ebben a hónapban
12610 látogató volt.
Jelenleg
0 regisztrált tag
és 33 vendég olvas minket.


Tárhelyszolgáltatónk
 

Unsoft.hu

Kapcsolat

Levél a webmesternek


  
 

'KICSI LEXIKON'

A lexikon elsősorban olyan kifejezéseket ismertet, amelyek valamilyen módon kapcsolódik az itt található honlapokhoz és a meghatározása feltehetőleg nem fog változni. A szójegyzék tematikája sem szigorúan kötött, sőt...


Szójegyzék

 Álmos  Angolszász mértékegységek  Anonymus  Apokrif iratok  aranyszám  Árpád  Árpád-ház  Attila  Beda Venerabilis  betlehemi csillag  Bibliai mértékegységek  Cassiodorus  census  computus  Dionysius Exiguus  egyházi év  Emese álma  epakta  éra  év  évkezdet  évkezdő nap  évszámítás  Gergely-naptár  gesta  Gesta Hungarorum  Görög ábécé  Görög számnevek kémiai képletekben  Hajók űrtartalmának mértékegységei  Háromkirályok  Hérodotosz  hét (naptári)  hét törzs  Hidzsra  hiteleshely  Hold  holdfázis  holdfogyatkozás  holdtölte  Hőmérséklet átszámítások  hónap  hónapnevek  Hónapok nevének jelentése  honfoglalás  honfoglaló magyarság és a kereszténység  hunok  húsvét  húsvéthétfő  húsvéti idő  húsvéti vita  húsvétszámítás  húsvétvasárnap  időszámítás  idus  indikció  Inter Gravissimas  iszlám naptár  julián naptár  kalendae  kalendárium  Kálti Márk  Képes Krónika  kettős honfoglalás  Kézai Simon  Korai középkor (5–10. század)  kortan  László Gyula  Lukács evangélista  Lukács evangéliuma  mágusok  Mani  manicheizmus  Márk evangélista  Márk evangéliuma  Máté evangélista  Máté evangéliuma  mezopotámiai naptár  Mohamed  monumentum ancyranum  Morzeábécé  nap  napjelölés  napkeleti bölcsek  naptár  naptárreform  népszámlálás  niceai hitvallás  niceai zsinat  nonae  Nyesztor-krónika  Nyomdai betűméretek  Ógörög mértékegységek  örmény időszámítás  Pilóták betűző ábécéje  pontifex  precesszió  Régi magyar mértékegységek  Régi római mértékegységek  római időszámítás  római naptár  Római számok  SI előtétszavak  SI nemzetközi mértékegységrendszer  SI-n kívüli, de használható mértékegység  székelyek  szkíták  Szoszigenész  Teres Ágoston  tihanyi alapítólevél  Vízkereszt 
 
    

   
 
Mohamed

Mohamed (ar. Muhammad, 'a magasztalt'), Abu l-Qasim ibn cabdallah ibn cAbdalmuttalib (Mekka, 570 k.-Medina, 632. jún. 8.): arab próféta, az →iszlám alapítója. - Családja, a Hásimok az előkelő, de ~ születésekor már elszegényedett mekkai Kurais törzshöz tartozott. A félárva ~et nagybátyja, Abu Talib nevelte nyomorúságos körülmények között. Felnövekedvén keresk-mel foglalkozott, talán még Szíriába tartó kereskedő karavánokban is részt vett. 595 k. feleségül vette egy gazdag kereskedő özvegyét, Hadidzsát. 7 gyermekük született (4 lány felnőtt, 3 fiú korán meghalt). - 610 k. kapta meg hivatását (→Korán, 96. szúra 1-5). Munkásságát ált. 3 időszakra osztják: a) a készülődés ideje, a prófétai meghívást megelőző mintegy 30 év; b) Kr. u. 610-622: mekkai prófétai szak, az első nyilvánosság előtti fellépésektől kezdve tartott a Mekkából Medinába történt menekülésig (→Hidzsra); c) medinai prófétai időszak, az iszlám megerősödése. - Első követői szegények és rabszolgák voltak. A vezető kereskedőréteg elutasította tanítását, főképp attól való félelmében, hogy megcsappannának a →Kábához tett pogány zarándoklatokból származó bevételei. - Az iszlám prófétájaként ~ több kísérletet tett arra, hogy összehangolja az iszlám és az ősi pogány hit elemeit, melyek mély nyomot hagytak ~ben. Példa erre a Kába mekkai szert-ának utólagos beiktatása az iszlám vallásos tiszteletének közp. cselekményévé és az ima elmondásának irányává (→Kibla) tétele. - A zsidósággal és a kereszténységgel elvileg már fiatalsága idején kapcsolatba kerülhetett. A zsidók azonban meglehetős elszigeteltségben éltek a Kr. e. első évezred közepétől, a ter. ker-ei pedig főleg →monofiziták voltak, így a kerség igaz lényegét ~ nem ismerhette meg. - Feleségének unokatestvére, Varaka ibn Naufal által ~ kapcsolatba került az ún. hanafákkal ('a Tisztákkal'), akik szinkretista jellegű monoteizmust támogattak (a 4 legnevesebb hanafából utóbb 3 ker. lett), s ~re is hatottak. - A medinai időszaktól fogva a muszlimok magabiztosan állították, hogy a Korán minden kinyilatkoztatását Gábriel arkangyal közvetítette ~nek, aki betanulta, de sohasem írta le a tanítványai számára. A medinai időszak látomásaiig azonban említés sem történik Gábrielről, sőt utalások vannak arra, hogy ~et meggyőzték, magától Istentől kap kinyilatkoztatást. Ennek lényege elsősorban figyelmeztetés az embereknek a bűneik miatt, főleg a mekkaiaknak a →többistenhitük miatt. Allah az egyetlen Isten (→monoteizmus), aki ~ által azt követelte az emberektől, hogy teljesen adják át magukat Őneki, térjenek meg, változzanak meg, tisztítsák meg cselekedeteiket, és egyesüljenek a hitben; a halál után az emberek a büntetés v. az öröm állapotában örökké folytatják életüket. - Kezdetben mindezt ~ vsz. nem szánta még egy új vallás alapjául, hanem inkább tanúbizonyságnak és egy régi vallás folytatásának, melyben az araboknak is mint Ábrahám gyermekeinek nemes rendeltetése van. Üzenete és próf. követelései közömbösséggel és gúnyolódással találkoztak, v. még inkább ált., gyors és erőteljes ellenállással. A pogány mekkaiak, beleértve saját jómódú rokonait, azonnal ellenállást szerveztek és hívei kicsiny csoportjának (arabul muszlimún, 'akik alávetették magukat') megsemmisítését tervezték. Bár a környezetében lévő zsidók és ker-ek is elutasították, hogy elfogadják ~et közös hagyományuk szerinti igaz próf-nak, ~ 80 muszlimot elküldött Abesszíniába, hogy menedéket kérjenek a ker. uralkodótól (négustól). Azt remélte, hogy talán katonai segítséget is tud szerezni, v. legalább keresk. kapcsolatokat kiépíteni, de a négus csak a letelepedést engedélyezte a kis muszlim csoportnak. ~et mind erősebb támadások érték nyilvános szónoklatai alatt, s gazd. bojkottok indultak követői ellen; 619 k. elvesztette a feleségét és gondviselőjének, Abu Tálibnak védő gondoskodását, aki mint a Hásim klán főnöke elhárította a legdurvább lépéseket. Mivel az abesszíniai diaszpóra jelentései nem biztattak semmivel, ~ Medinát választotta köv. székhelyéül. - Mekkai hallgatóságában előfordultak különböző törzsbeliek Arábia más részeiből, akik számára ~ világosan kinyilvánította, hogy az iszlámnak küldetése van az arab törzsek egyesítésére. A medinai Banu Kajlah törzs 2 résztörzse (Ausz és Hazradzs) számára az elképzelés nagy jelentőséggel bírt. Ezek zsidóvá lett arabok törzsei voltak, s már sok éve hadakoztak egymással. Egyes csoportjaik, akik arra a meggyőződésre jutottak, hogy a viszálykodás kölcsönösen tönkreteszi őket, s akik hallottak már ~ről (talán hallották is őt), úgy vélték, ideális közvetítő lenne, és mivel az ellenségeskedésnek vallási viták is részei voltak, úgy tűnt, az iszlám békéltető hatású lehet. Mindennek köszönhetően ~ 620-621: nagyszámú megtérést ért el a medinaiak közül. Ezért megszervezte, hogy hívei kis csoportokban, feltűnés nélkül hagyják el Mekkát, s 622. VII. 16: maga is távozott. E nap az arab holdév első napja volt, s a muszlim →időszámítás kezdete. -

Medinában sokan elfogadták az iszlámot, de erős ellenállást is kiváltott ~ jelenléte és tanítása, aki nem volt képes rögtön megfékezni az Ausz és Hazradzs viszályát. Ezért amennyire csak lehetséges volt, ~ integrálta a Mekkából jött emigránsokat a medinai bennszülött népességbe (munkába állítással, összeházasodással és egyfajta, „feltételezett rokonság"-on alapuló testvérkapcsolati rendszerrel), másrészt megkísérelte elnyerni a városban és környékén a zsidó közösségek fenntartás nélküli támogatását. Ezért beillesztette az iszlámba a különféle zsidó rítusokat és törv-eket. A zsidók legtöbbje azonban az Írás átfogalmazásának minősítette és visszautasította ezt. ~ fölhagyott a zsidó elemek átvételével, s kijelölte az iszlám saját, Mekka felé történő imádkozási irányát és saját böjti időszakát, a →ramadánt. - Az iszlám „öt oszlopa" közé bevette a →dzsihádot, s maga is vezetett rajtaütéseket a keresk. karavánok és a környező beduin törzsek ellen. Hadjáratai céljai között szerepelt, hogy a mekkaiakat fennhatósága alá vethesse, s vallásos államának növekvő erejével hatást gyakoroljon a többi arabra. Az első nagyobb katonai győzelmet 624: aratták Badrnál, de 625: súlyos vereséget szenvedtek Uhudnál; ~ is megsebesült. Néhány jelentős személyiséget egyéniségének erejével tudott megnyerni, néhány törzset szövetséggel (gyakran házassági szövetséggel, ami oly mértékben növelte meg háremét, hogy külön kinyilatkoztatás megérkezésére volt szüksége, hogy több feleséget engedélyezzen magának, a szokásos 4 helyett). - A mekkaiaknak 628: bejelentette, hogy követőivel együtt a Kábához akar zarándokolni békés szándékkal. A mekkaiak kénytelenek voltak békét kötni al-Hudeibíjánál, s megengedték a muszlimoknak az évi 1 zarándoklatot. Ekkor ~ nekifogott a Medinától É-ra lévő arab törzsek egyesítésének, s már 630: jelképes ellenállás közepette vissza tudott térni Mekkába. - Életének utolsó 2 évében megoldásokat keresett a törzsi kötelékek bonyolult problémáira. Ezen évek Korán-beli kinyilatkoztatásainak mennyisége messze meghaladja a mekkai időkét. Sikerült ~nek az arab törzsi rendszert fölcserélnie az ummával (Isten védelme alatt álló igazhívők testvéri közösségével), akiknek rendeltetése a világ fölötti uralom megszerzése és az örök boldogság. - Rövid betegség után halt meg. Utóda kedvenc feleségének, Aisának az apja, az első →kalifa, Abu Bakr lett.   N.D.-**

~. Életrajz. Írta Essad Bey. Ford. Gergely Janka. Bp., 1935. - NCE IX:1000. - König 1985:250. - LThK 1993. VII:372.
Beküldő neve
webmester
Beküldés időpontja :
2010.03.06. 20:23
Elolvasva
50
  Nyomtatható változat   Küldd el ismerősödnek ezt a cikket!   Szólj hozzá ehhez a cikkhez!

 
    

  
 
A fórum címe
Módosítás dátuma
Módosító neve
 Vendégkönyv
06.27. 04:53
webmester
 Honlap és dolgai
06.24. 03:46
SzekeresS
 
    


Az embernek önmagáért kell léteznie. Nem áldozhatja fel magát másokért, és másokat sem áldoztathat fel öncélúan, saját érdekei nevében.

(Ayn Rand)Generálás ideje: 0.12 mp 
Honlapok
  A BETLEHEMI CSILLAG és a valódi időszámításunk
  GONDOLGOK
  FORRÁSOK
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Elektro-Tec, Gyöngyös
  Ősmagyar nyelvek
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Meglátások
  Boricsev Oleg
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  A gyöngyösi Ringsted utca oldala
  Évelő növények, évelő virágok
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Szekeres Sándor: Egyszerű játékok a sakktáblán
  Szkíta Főnix
  The Scythian Phoenix
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken

Eurochess

Logó

Szekeres Sándor

A betlehemi csillag
és a valódi időszámításunk

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, fájdalmas sebeket szakítva fel a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Megtalálta a valódi betlehemi csillagot, szó lesz a történelmi, a pártus Jézusról, a valós keresztrefeszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora. Talán nem is véltetlen, hogy most íródott meg a könyv - írja - ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek. Ezek alapjait érinti meg ez az írás, új szemléletet adva eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.


Információ
Üdvözlöm oldalamon!


Oldalt eddig 169895 alkalommal keresték fel.

Regisztrált felhasználók száma:7
Látogatók összesen 2 alkalommal szóltak a fórum 2 témájához és a honlap cikkeihez.

Legutóbbi 5 felhasználónk:
Kívánchi
Csaklassan
meresz
szandi
baidu