Visszalépés a kezdőlapra Kisbíró: A községi előjáróságokon altisztszerű alkalmazott. Nevével ellentétben igazságszolgáltatási jogköre nem volt, önálló döntési jogkörrel nem rendelkezett. A községi adminisztrációt segítette, például kidobolta a községi rendelkezéseket, hirdetményeket, hivatalos iratokat kézbesített. Emellett felügyelte a helyi és országos rendeletek végrehajtását, jó néhány helyen 3-5 botütésig büntethetett is. Például, egykor a kocsmák zárását nem törvény ügyelte, hanem a helyi rendelet. Így gyakran a kisbíró megjelenése ugrasztotta ki a későig maradó vendégeket, az utolsók hátán meg-meg táncoltatva botját. www.kisbiro.hu:
Közhírré tétetik!


Főmenü
 FŐOLDAL
 Kicsi lexikon
 Fórumok és egyéb lomok
 Linkek, társoldalak
 Honlap statisztika

KeresésBelépés
Felhasználónév:

Jelszó:

REGISZTRÁCIÓ

Naptár

Könyvajánló

Statisztika
Te vagy itt a(z)
169896
látogató!
Ma  166,
ebben a hónapban
12611 látogató volt.
Jelenleg
0 regisztrált tag
és 34 vendég olvas minket.


Tárhelyszolgáltatónk
 

Unsoft.hu

Kapcsolat

Levél a webmesternek


  
 

'KICSI LEXIKON'

A lexikon elsősorban olyan kifejezéseket ismertet, amelyek valamilyen módon kapcsolódik az itt található honlapokhoz és a meghatározása feltehetőleg nem fog változni. A szójegyzék tematikája sem szigorúan kötött, sőt...


Szójegyzék

 Álmos  Angolszász mértékegységek  Anonymus  Apokrif iratok  aranyszám  Árpád  Árpád-ház  Attila  Beda Venerabilis  betlehemi csillag  Bibliai mértékegységek  Cassiodorus  census  computus  Dionysius Exiguus  egyházi év  Emese álma  epakta  éra  év  évkezdet  évkezdő nap  évszámítás  Gergely-naptár  gesta  Gesta Hungarorum  Görög ábécé  Görög számnevek kémiai képletekben  Hajók űrtartalmának mértékegységei  Háromkirályok  Hérodotosz  hét (naptári)  hét törzs  Hidzsra  hiteleshely  Hold  holdfázis  holdfogyatkozás  holdtölte  Hőmérséklet átszámítások  hónap  hónapnevek  Hónapok nevének jelentése  honfoglalás  honfoglaló magyarság és a kereszténység  hunok  húsvét  húsvéthétfő  húsvéti idő  húsvéti vita  húsvétszámítás  húsvétvasárnap  időszámítás  idus  indikció  Inter Gravissimas  iszlám naptár  julián naptár  kalendae  kalendárium  Kálti Márk  Képes Krónika  kettős honfoglalás  Kézai Simon  Korai középkor (5–10. század)  kortan  László Gyula  Lukács evangélista  Lukács evangéliuma  mágusok  Mani  manicheizmus  Márk evangélista  Márk evangéliuma  Máté evangélista  Máté evangéliuma  mezopotámiai naptár  Mohamed  monumentum ancyranum  Morzeábécé  nap  napjelölés  napkeleti bölcsek  naptár  naptárreform  népszámlálás  niceai hitvallás  niceai zsinat  nonae  Nyesztor-krónika  Nyomdai betűméretek  Ógörög mértékegységek  örmény időszámítás  Pilóták betűző ábécéje  pontifex  precesszió  Régi magyar mértékegységek  Régi római mértékegységek  római időszámítás  római naptár  Római számok  SI előtétszavak  SI nemzetközi mértékegységrendszer  SI-n kívüli, de használható mértékegység  székelyek  szkíták  Szoszigenész  Teres Ágoston  tihanyi alapítólevél  Vízkereszt 
 
    

   
 
hiteleshely

hiteleshely
(lat. loca credibilia, testimonialia): a bírósági szervezetet a 13. sz. óta kiegészítő, sajátosan magyar közhitelességi szervezet. A ~ egyh. intézmény, melynek tekintélye, hitelességre számot tartó →pecsétje, s az →oklevél kiállításához is értő tagjai voltak. Ilyen testületek a →káptalanok és a szerzetes konventok. - A 13. sz-tól 1526-ig. A kápt-ok részvétele az →igazságszolgáltatásban korábbi. Perbeli bizonyításra ugyanis a bírák a feleket már korábban is a kápt-okhoz küldték, amint azt a →Váradi Regestrumból tudjuk, s nemegyszer megkívánták, hogy a →poroszló az →istenítélet lefolyásáról a kápt. írásbeli bizonyítékát hozza magával. Máskor alacsonyabb rangú bírák, akik maguk nem tudtak okl-et kiállítani, a felek részére szintén a kápt. bizonyító levelét kérték poroszlójuk útján. - Az okl-kiadás a kápt-okban az olvasókanonok (lector) feladata. A 13. sz: már találkozunk a kápt-okban jegyzővel (notarius) is. A levtár őre az őrkanonok (custos), a ~ pecsétjét az egész testület közösen őrizte. A ~ek által kiadott okl-ek tárgyilag 2 csop-ra oszthatók: 1. a ~ v. küldötte által tett vallomásokról (fassio) kiállított bizonyságlevelek; 2. a kir. v. bírósági fölhívásra folytatott eljárásról a megbízóhoz írott jelentések (relatio). - A 13. sz. elején kialakult a szokás, hogy a felek, kiknek jogügyleteikben írásbeli bizonyítékra volt szükségük, ezt az egyh. testülettől maguk szerezték meg, s 1231. III: a →Második Aranybulla a már kifejlődött szervezetet állított a kir. hatalom a törvénykezés szolgálatába. IV. Béla (ur. 1235-70) idejétől kezdve a kir. parancsokat küldött egy-egy kápt-nak v. szerz. konventnek, hogy perbeidézésre, vizsgálatra v. birtokbaiktatásra küldje ki bizonyságul emberét a →királyi ember mellé. - A ~ eljárása: aki valakit meg akart idéztetni v. valamely vizsgálatot akart tartatni, hogy szenvedett sérelméről bizonyítéka legyen, a kir-hoz v. az illetékes →nagybíróhoz fordult és tőle parancsot, mandatumot kért valamely kápt-hoz v. konventhez. A paranccsal a fél a címzett egyh. testülethez ment, majd gondoskodott a kir. ember megjelenéséről. A kir. és az egyh. ember esküt tettek le az eljárás előtt a prép., ill. az apát kezébe, hogy törvényesen járnak el, nem hagyják magukat megvesztegetni és az eljárásukról igaz jelentést tesznek. Az eljárás befejezése után a 2 ember megjelent az egyh. testület előtt és újabb eskü alatt jelentették eljárásuk eredményét, s ennek alapján állította ki az egyh. testület a jelentést (relatio) a kir-hoz, ill. a nagybíróhoz, mely mindig tartalmazta a mandatumot is. Ezzel tért vissza a fél a kúriába. Törv-ek gyakran intézkedtek, hogy a kápt. valamelyik knk-ját, a konvent valamely tagját, 1 szerz-t küldjön ki, ne valamely alacsonyrendű papot v. éppen az egyh. testülettől függő világi személyt, mert ezeket könnyebben megvesztegethetőknek tartották. - Az eljárókat a törv. védte minden támadással szemben. Ilyennek elég gyakran voltak kitéve, ha valamely tekintélyes úrral szemben küldettek ki. Aki a közigazgatás e végrehajtói ellen jogtalanságot követett el v. őket szidalmazta, 1 márka aranyra (=72 Ft) büntették. Aki megsebezte v. tettleg bántalmazta őket, fej- és jószágvesztésre ítéltetett, gyilkosaik felségsértők voltak. Szigorúan bűnhődtek a kiküldöttek is, ha nem jártak el esküjükhöz híven. - A ~ közreműködését a jogszolgáltatásban a kir. hatalom 1250 k. közp-ilag szervezte meg. Bizonyítja ezt, hogy jelentéseik kezdettől fogva az egész országból csaknem szó szerint azonos szövegűek. A ~ek kir. felügyelet alatt álltak, és a kiállított okl-ek után járó taksákból nagyobb jövedelmet élveztek, melyet utóbb törv-ek is szabályoztak. Tekintelyük magánjogi perekben is egyre nőtt. Előfordult, hogy ha valamely nagybíró előtt egyezség jött létre a felek között, erről gyakran valamely kápt-tól okl-et kértek. A kir., ha magánjogi szerződést kötött valakivel, hozzájuk küldte képviselőjét e célból. - A 13-14. sz: mindenféle konvent állított ki szerződésekről okl-et, s még esp-ek és plnosok is éltek e joggal. A 14. sz: már különbséget tettek az egyh. helyek közt, s csak azokat a kápt-okat és szerz. házakat nevezték ~nek, melyeknek hiteles, vagyis ismert pecsétjük volt. I. (Nagy) Lajos (ur. 1342-82) 1351:8. tc-ével megtiltotta a kisebb konventeknek az okl-ek kiállítását, 1353: bekérette és bizonyára jegyzékbe foglaltatta azoknak az egyh. testületeknek a pecsétjeit, melyeknek ~i jogát is elismerte, ezután közhitelességre csak az a hely tarthatott számot, melynek a kir. által elfogadott hiteles pecsétje (sigillum authenticum) volt. A ~en kívül hiteles pecsétje volt a kir-nak, a nagybíráknak, Erdélyben a vajdának, Horvát-Szlavónországban a bánnak. A vm-nek akkor még nem volt, s nem is állíthatott ki birtokelidegenítésről szerződéseket. A városi polgárok részére a városi tanács, a szászoknál az egyes →székek, a székelyeknél a →hadnagyok és a →székbírák állíthattak ki hiteles okl-elet, jóllehet az erdélyi ~ (a gyulafehérvári kápt. és a kolozsvári konvent) elé is járulhattak e célból. - A ~nek nemcsak joga, hanem kötelessége is volt az előttük lefolyt jogügyletekről okl-et kiadni. A kir. v. valamely nagybíró parancsát csak nagyon fontos okból tagadhatták meg, amiért azonban a kir. vizsgálatot indított a szomszédos ~ útján. A kir. fölügyeleti jogánál fogva a pecséttel való visszaéléseket iparkodott megakadályozni. A 15. sz. belső zavarai idejében több ktor pecsétjét világiak kaparintották meg és azt jogtalan birtokszerzésre használták föl. Másfelől a papság elvilágiasodása és különösen a javadalmak halmozása sem hagyhatta érintetlenül a ~eket (1486:14. tc.). A 15. sz. végén a konventek elnéptelenedtek, úgyhogy nem volt meg többé az a régi tekintélyük, mint akkor, amikor még több tagból álltak és nagyobb volt az ellenőrzés az okl-ek kiállításánál. Ezeken a bajokon törv-ek iparkodtak segíteni (1444:29., 1486:11., 1492:44. tc.), kevés eredménnyel. Ha valamely ~ tudatosan visszaélt hitelességi jogaival, a kir. elvette pecsétjét, melyet azonban később a környékbeli érdekelt nemesség kérésére rendesen visszaadott. - A ~ működésének voltak részben jogi természetű, részben területi korlátozásai. Nem volt köteles a ~ olyan jogügyletről okl-et kiadni, mely saját érdekeibe ütközött. Ha ezt meg is tette, az okl-ben kijelenthette, hogy jogai fönntartásával teszi. Nem volt szabad a ~nek valamely eljárásban érdekeltnek lenni. Az érdekelt ~et éppúgy el lehetett kerülni, mint az érdekelt bírót. Nem állíthatott ki ilyen ~ a saját ügyében okl-et, hanem szerződéskötés alkalmával valamely szomszédos ~hez fordult. A ~ egy-egy tagja részére, mikor tehát nem az egész testületről mint jogi személyről volt szó, szabad volt okl-et kiadnia. A külfölditől eltérő m. jogfelfogás szerint ugyanis senki sem állíthatott ki saját ügyében hiteles okl-et, még azok sem, akik egyébként hiteles pecséttel rendelkeztek. -

Az egyes ~ek ter. hatásköre szokásjogilag alakult ki. Már 1250 u. bizonyítható, hogy egy-egy ter-en többre tartották egy bizonyos ~ okl-ét másokénál. A 14. sz. 1. felében ama kápt. okl-einek volt a legnagyobb bizonyító ereje, melynek egyhm-jében az illető ingatlan feküdt, melyről szerződést kötöttek. A 15. sz: a hatáskört már nem az egyh., hanem a világi kormányzati egységtől, a vm-től tették függővé, és a felek szükségesnek tartották oly ~hez fordulni, mely vm-jükben volt. A kir. is az eljárásokat a szóban levő vm-ben illetékes ~lyel végeztette. A 15. sz: ált. elv volt, hogy egy-egy ~ hatásköre csak bizonyos vm-kre terjedt ki. Ha a kir. ~i pecsétet adományozott, fölsorolta azokat a vm-ket, melyek ter-ére hatáskörét kiterjesztheti. A 15. sz. végén ez a ter. hatáskör már országszerte szigorúan megállapodott, s még oly törv-ről is tudunk, mely egy ~ hatáskörét az eddigieken kívül még egy vm-re kiterjesztette. Egy vm-ben esetleg több ~ is illetékes volt, ami abból is következett, hogy egy vm-ben gyakran több hiteles pecséttel bíró egyh. testület létezett. Néhány ~ az egész orsz. ter-én hitelességre tarthatott igényt: a budai és a székesfehérvári kápt., a székesfehérvári keresztes konvent és a boszniai kápt. Ez utóbbi a tör. támadások okozta károk pótlására kapta meg egész Mo-ra kiterjesztve a jogot. Ilyen ~ekre azért volt szükség, hogy az udvarban tartózkodó nagyuraknak az egész orsz-ban szétszórt birtokain esetleg fölmerülő eljárásokat elvégezhessék. - A kk-ban ~ volt az összes székeskáptalan, azonkívül Arad, Buda, Csázma, Hanta, Pozsega, Pozsony, Székesfehérvár, Szepes, Titel, Vasvár társaskáptalanja. A konventek egy részének ~i működése a 14. sz. közepén megszűnt. ~ek maradtak a bencés konventek közül: Almád, Bakonybél, Béla, Csatár, Dömölk, Földvár, Garamszentbenedek, Kapornak, Kolozsmonostor, Pannonhalma, Pécsvárad, Somogyvár, Szekszárd, Szentjobb, Tata, Tihany, Zalavár, Zoborhegy, a prem. konventek közül: Csorna, Háj, Hatvan, Jászó, Lelesz, Mislye, Ság, Turóc, Türje, Váradelőfok, a johannita rházak közül Budafelhévíz és Székesfehérvár, több ciszt. konvent, így Pásztó és Egres, az esztergomi stefanita rház, néhány horvát-dalmát kápt., s tudunk az apácavásárhelyi apácaktor ~i működéséről. - A ~i intézmény Horvát-Szlavóno-ban is teljes mértékben érvényesült, és Dalmáciában is kiszorította a rómaiaktól átvett →közjegyzőséget. A kápt-ok itt is ~ként működtek. Más ter-ekre e sajátosan m. intézmény nem terjedt ki. - A ~ek nemcsak az igazságszolgáltatásnak, hanem az egész m. jogi életnek egységet biztosítottak. Egész Mo. ter-én mindenütt egyformán jártak el és egyenlően állították ki az okl-eket. A m. szentkorona országaiban szerződést egyformán kötöttek, mindenütt ugyanazok a jogszabályok érvényesültek, ami a jogéletnek sajátos egyöntetűséget biztosított. Voltak hátrányai is: az egyh. testületek lat-ul állították ki az okl-eket, s az anyanyelv a jogi életben nem vált használatossá, ami a szomszédos országokban már a 13-14. sz: megtörtént. A ~i intézménynek másik következménye a jogi élet konzervativizmusa volt, minthogy a ~ek századokon át ugyanazokat a jogelveket érvényesítették, és egyéni kezdeményezésnek, újításnak e téren nem volt helye. - 1526-1847. A protestantizmus elterjedése, a tör. hódítás a ~ megrendülésével járt. A kápt-ok és a konventek birtokait szekularizálták. A ktorok élére világi kommendátorok kerültek. Több helyen a főpapok rabolták meg a kápt-okat. A tör. terjeszkedése miatt a ~ek menekültek, székhelyüket áthelyezték, levtáraik sokat vándoroltak, s fölkelések, belháborúk miatt is sok kárt szenvedtek. - Szerepüket már a 17. sz: a vármegye kezdte átvenni. A rendek ugyan ragaszkodtak a régi intézményhez, és egyre-másra hozták a törv-eket helyreállítása érdekében, amit lehetetlenné tett a birtokok idegen kézre kerülése. Az elnéptelenedett ~ek működését a király requisitorok, egyh. és világi személyek kirendelésével próbálta pótolni. A ter. hatáskörben is természetesen nagy eltolódások voltak. Az esztergomi kápt. 1544-től egész Mo. ter-én eljárhatott. Az olyan ~, mely elpusztult ~ levtárát és pecsétjét megőrzés végett átvette, annak ter-én is működött. - A ~ visszaállításának igazi korszaka a 18. sz., melynek közepéig a boszniai kápt. kivételével minden ~ új életre kelt. A működési jogot kir. privilégiummal kapták vissza, melyet az illető vármegye közgyűlésén kihirdettek, új ~eknek a kir. és a rendek adták meg. A legfiatalabb ~ a szatmári kápt. volt (1836:23. tc.). Működésüket törv-ek szabályozták, hogy a hitelességi joggal semmiféle visszaélés se történhessék. Ezek szerint a hiteles testületnek legalább 5 tagból kellett állnia, akiknek esküt kellett tenniük. Minden jogügyletről szóló okl-et az egész testület előtt föl kell olvasni és hiteles pecséttel ellátni. Azt legalább 2 tagnak alá kell írni, másolatát levtárba helyezni, ahonnan a felek számára hiteles kiadványok kiadhatók voltak (1723:39, 1741:25. tc.). - Erdélynek 2 ~e volt: a gyulafehérvári kápt. és a kolozsmonostori konvent. Miután 1556: az erdélyi pp-öt és a kápt-t, 1566: a váradi pp-öt elűzték, a hiteles pecséteket és levtárakat ogy. határozatokkal az egyh. kezelés alól kivették, és a fejed. világi egyéneknek, conservatoroknak adta át. 1-1 conservator mellett 3-3 requisitor működött. Így a ~ek áll. hivatallá lettek, tekintélyük nagyon megnőtt, az áll. iratokat, ogy. végzéseket és →királyi könyveket itt helyezték el. A 18. sz: a gubernium nevezte ki a requisitorokat, 1-1 kat-t, ref-t és unit-t. Az erdélyi ppség visszaállítása után a kir. a gyulafehérvári kápt-ra bízta a levtárak őrzését. - A 18. sz. 2. felében a ~ek hanyatlásnak indultak. Az iskoláztatás elterjedésével az emberek maguk kezdték kiállítani a szerződéseket, és legfeljebb ~i átírásba foglalták azokat. A igazságszolgáltatási reformok megszüntették közreműködésüket a bírósági eljárásokban. Beiktatást is alig végeztek, mert birtokadományozás nagyon kevés volt, helyettük a vm-k bizonyító szerepe érvényesült. - Az 1807:14. tc. A hiteleshelyeken levő okiratok lajstromozásáról címmel elrendelte a káptalanok és konventek hiteleshelyként keletkezett okiratainak leltárba vételét. 1848 u. hitelességi joguk megszűnt. 1855: vezették be az osztr. közjegyzői rendtartást. 1860: az országbírói értekezlet hangsúlyozta ugyan, hogy a m. nemzet több bizalmat helyez a ~ekbe, mint a közjegyzőkbe, de az intézmény már nem volt föltámasztható, a felek alig fordultak már ~hez. A ~ intézménye így lassanként elhalt. A közjegyzőkről szóló 1874:35. tc. megszüntette a kápt-ok ~i működését, és fölállította a közjegyzőségeket. A ~ek a gondozásukban levő okiratokról állíthatnak ki közokirat jellegével bíró hiteles másolatokat, új hiteles okiratok kiállítására és megőrzésére többé nincsenek följogosítva. B.A.-M.B.

Kollányi 1900:XXXVII. - Turul 1903:110. (Tóth Szabó Pál: A jászói konvent mint hiteles hely a kk-ban); 1928:4. (Kumorovitz Bernát: A leleszi konvent oklevéladó működése) - Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung IX. Ergänzungsband, 1915. (Eckhart, Ferenc: Die glaubwürdigen Orte Ungarns im Mittelalter) - Abogen Henrik: A kápt-ok mint hiteles helyek. (Adatok egyhjogi intézményeink múltjáról.) Bp., 1919. (Dissz.) - Szentpétery 1930. - Papp László: A hiteles helyek tört. és működése az újkorban. Bp., 1936. - Eckhart 1946:177, 318. - Balogh-Gergely 1993. I:31.
Beküldő neve
webmester
Beküldés időpontja :
2010.03.06. 20:17
Elolvasva
54
  Nyomtatható változat   Küldd el ismerősödnek ezt a cikket!   Szólj hozzá ehhez a cikkhez!

 
    

  
 
A fórum címe
Módosítás dátuma
Módosító neve
 Vendégkönyv
06.27. 04:53
webmester
 Honlap és dolgai
06.24. 03:46
SzekeresS
 
    


Az embernek önmagáért kell léteznie. Nem áldozhatja fel magát másokért, és másokat sem áldoztathat fel öncélúan, saját érdekei nevében.

(Ayn Rand)Generálás ideje: 0.07 mp 
Honlapok
  A BETLEHEMI CSILLAG és a valódi időszámításunk
  GONDOLGOK
  FORRÁSOK
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Elektro-Tec, Gyöngyös
  Ősmagyar nyelvek
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Meglátások
  Boricsev Oleg
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  A gyöngyösi Ringsted utca oldala
  Évelő növények, évelő virágok
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Szekeres Sándor: Egyszerű játékok a sakktáblán
  Szkíta Főnix
  The Scythian Phoenix
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken

Eurochess

Logó

Szekeres Sándor

A betlehemi csillag
és a valódi időszámításunk

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, fájdalmas sebeket szakítva fel a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Megtalálta a valódi betlehemi csillagot, szó lesz a történelmi, a pártus Jézusról, a valós keresztrefeszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora. Talán nem is véltetlen, hogy most íródott meg a könyv - írja - ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek. Ezek alapjait érinti meg ez az írás, új szemléletet adva eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.


Információ
Üdvözlöm oldalamon!


Oldalt eddig 169896 alkalommal keresték fel.

Regisztrált felhasználók száma:7
Látogatók összesen 2 alkalommal szóltak a fórum 2 témájához és a honlap cikkeihez.

Legutóbbi 5 felhasználónk:
Kívánchi
Csaklassan
meresz
szandi
baidu