Visszalépés a kezdőlapra Kisbíró: A községi előjáróságokon altisztszerű alkalmazott. Nevével ellentétben igazságszolgáltatási jogköre nem volt, önálló döntési jogkörrel nem rendelkezett. A községi adminisztrációt segítette, például kidobolta a községi rendelkezéseket, hirdetményeket, hivatalos iratokat kézbesített. Emellett felügyelte a helyi és országos rendeletek végrehajtását, jó néhány helyen 3-5 botütésig büntethetett is. Például, egykor a kocsmák zárását nem törvény ügyelte, hanem a helyi rendelet. Így gyakran a kisbíró megjelenése ugrasztotta ki a későig maradó vendégeket, az utolsók hátán meg-meg táncoltatva botját. www.kisbiro.hu:
Közhírré tétetik!


Főmenü
 FŐOLDAL
 Kicsi lexikon
 Fórumok és egyéb lomok
 Linkek, társoldalak
 Honlap statisztika

KeresésBelépés
Felhasználónév:

Jelszó:

REGISZTRÁCIÓ

Naptár

Könyvajánló

Statisztika
Te vagy itt a(z)
153028
látogató!
Ma  13,
ebben a hónapban
7998 látogató volt.
Jelenleg
2 regisztrált tag
és 1 vendég olvas minket.


Tárhelyszolgáltatónk
 

Unsoft.hu

Kapcsolat

Levél a webmesternek


  
 

'KICSI LEXIKON'

A lexikon elsősorban olyan kifejezéseket ismertet, amelyek valamilyen módon kapcsolódik az itt található honlapokhoz és a meghatározása feltehetőleg nem fog változni. A szójegyzék tematikája sem szigorúan kötött, sőt...


Szójegyzék

 Álmos  Angolszász mértékegységek  Anonymus  Apokrif iratok  aranyszám  Árpád  Árpád-ház  Attila  Beda Venerabilis  betlehemi csillag  Bibliai mértékegységek  Cassiodorus  census  computus  Dionysius Exiguus  egyházi év  Emese álma  epakta  éra  év  évkezdet  évkezdő nap  évszámítás  Gergely-naptár  gesta  Gesta Hungarorum  Görög ábécé  Görög számnevek kémiai képletekben  Hajók űrtartalmának mértékegységei  Háromkirályok  Hérodotosz  hét (naptári)  hét törzs  Hidzsra  hiteleshely  Hold  holdfázis  holdfogyatkozás  holdtölte  Hőmérséklet átszámítások  hónap  hónapnevek  Hónapok nevének jelentése  honfoglalás  honfoglaló magyarság és a kereszténység  hunok  húsvét  húsvéthétfő  húsvéti idő  húsvéti vita  húsvétszámítás  húsvétvasárnap  időszámítás  idus  indikció  Inter Gravissimas  iszlám naptár  julián naptár  kalendae  kalendárium  Kálti Márk  Képes Krónika  kettős honfoglalás  Kézai Simon  Korai középkor (5–10. század)  kortan  László Gyula  Lukács evangélista  Lukács evangéliuma  mágusok  Mani  manicheizmus  Márk evangélista  Márk evangéliuma  Máté evangélista  Máté evangéliuma  mezopotámiai naptár  Mohamed  monumentum ancyranum  Morzeábécé  nap  napjelölés  napkeleti bölcsek  naptár  naptárreform  népszámlálás  niceai hitvallás  niceai zsinat  nonae  Nyesztor-krónika  Nyomdai betűméretek  Ógörög mértékegységek  örmény időszámítás  Pilóták betűző ábécéje  pontifex  precesszió  Régi magyar mértékegységek  Régi római mértékegységek  római időszámítás  római naptár  Római számok  SI előtétszavak  SI nemzetközi mértékegységrendszer  SI-n kívüli, de használható mértékegység  székelyek  szkíták  Szoszigenész  Teres Ágoston  tihanyi alapítólevél  Vízkereszt 
 
    

   
 
évszámítás

évszámítás:
az →évek számbavétele, legalább egy korszakon v. cikluson belüli folyamatos számlálása egy-egy fontosnak tartott esemény időpontjától. Az évjelölés egy bizonyos év egyértelmű meghatározása datálás céljából, a fejlődés magasabb fokán: az ~ra alapozva. - 1. Események szerint. Mezopotámiában az okiratok datálása az Akkád-dinasztiától a Hammurabi-dinasztia végéig évnevekkel történt. Az év elnevezésének alapja jelentős vallási és pol. esemény: tp-építés, főpapok beiktatása, városépítés, győztes hadjárat stb. Az évnevek gyűjteményei a dátumlisták. - Elámban is évneveket használtak datáláshoz. - Az ósz-i kor zsidósága is fontos vallási, pol. eseményektől számította az éveket: az Egyiptomból való kivonulástól (Kiv 19,1; Szám 33,38; 1Kir 6,1), az első tp. építésétől (1Kir 9,10; 2Krón 8,1), a babiloni fogság kezdetétől (2Kir 25,27; Ez 1,2; 40,1) v. nagy term. csapástól (Ám 1,1). - Az →iszlám előtti arab törzsek körében egy-egy sorsdöntő győzelem kivívása, éhínség v. különösen gazdag terménybetakarítás szolgált az ~ alapjául. Ennek nyomai a korai iszlám tört-írásban is fölbukkannak, a népéletben a modern időkig fönnmaradtak. - Kubában 1959-től a keltezést hivatalosan  (megjegyzést segítő és propagatív célzattal) évnevekkel is kiegészítik, pl.: 1983: „Ano del XXX aniversario del Moncada" ('a Moncada XXX. évfordulójának éve') stb. - 2. Eponim évek. Asszíriában a Kr. e. 2. évezredtől az új-asszír birod. végéig eponümoszok szerint datáltak. Az uralkodás első évében - gyakran, de nem mindig - az új kir. lett az eponümosz, majd őt követték évről évre az áll. főtisztviselők, a tart-ok helytartói, sőt alkalomszerűen a hadvezérek is. E nevek gyűjteményei az ún. eponümosz-listák. - Görögo-ban - főként a hellénizmus kora előtt - az évet hivatalosan egy-egy főtisztviselő nevével jelölték. E névjegyzékek - pl. az athéni arkhónoké (Kr. e. 683/82 - Kr. u. 264/65), a spártai ephoroszoké (Kr. e. 754/53 - Kr. e. 4. sz.) stb. jórészt csak töredékesen maradtak fönn. - A róm. ~ a konzuli évek hagyományán alapult. Ezek a tisztségviselők Kr. e. 222-től III. 15-én, majd később I. 1-én léptek hivatalukba, s az éveket e konzulpárok nevével adták meg a közt. korában éppúgy, mint a cs-korban. A hivatalnokneveket a libri magistratuumban hozták nyilvánosságra. A konzulok listája (fasti consulares) Kr. e. 509: kezdődött, de egy része utólagos rekonstrukció eredménye. Ny-on Kr. u. 534, K-en pedig 541 u. már nem neveztek ki konzulokat. Ezt követően az évjelölés szokásos módja Ny-on: post consulatum Paulini; K-en: post consulatum Basilii. - Az iszlámkorból való egyiptomi kopt okmányokon falusi tisztségviselők, ker. elöljárók, ritkább esetben az éppen hatalmon levő egyiptomi helytartó megnevezésével jelölték az évet. - 3. Uralkodási évek. - Egyiptomban az Óbirod. kora óta a kir-ok uralkodási éve szerint datáltak. - Babilóniában ezt a kassita dinasztia honosította meg, s ez az évjelölési gyakorlat fönnmaradt egészen a Szeleukida →éra bevezetéséig (Kr. e. 3. sz.). - Izr. és Júda kir-ai szintén e rendszer szerint datáltak. - A hellénisztikus monarchiákban az uralkodó trónra lépésétől (v. a társuralkodás kezdetétől) számították az uralkodási éveket. - A róm. cs-ok nem számoltak uralkodási éveik szerint, bár Augustus idején történt egy óvatos kísérlet meghonosítására. Ennek ellenére a caesarok uralkodási évei szerint való datálás széles körben elterjedt Arábiában, Bythiniában, Cipruson, Egyiptomban, Palesztinában, Pontuszban és Szíriában. - A K-római birodalomban I. Jusztinianosz 537: bevez. a cs. uralkodási évei szerint való datálást, s a módszer még uebben az évsz-ban teret hódított az eu. kancelláriai gyakorlatban. - Ny. cs-ai Nagy Károly óta követték ezt a gyakorlatot, eleinte koronázásuktól, a 14. sz-tól választásuk napjától számítva éveiket (annus imperii). - A p-k a kora kk-ban a bizánci cs. uralkodási évei szerint datáltak, ami csak I. Adorján alatt kezdett háttérbe szorulni. 781-1047: fokozatosan kizárólagos lett - a fölszenteléssel v. a koronázással kezdődő - pontifikális évek (annus pontificatus) szerinti évjelölés. A p-k mindmáig jelölik okirataik keltezésében pápaságuk éveit, de sohasem egyedüli megjelölésként. Pl.: „Kelt ... 1983. január 6-án, Vízkereszt ünnepén, pápaságunk ötödik évében". A 10. sz. óta az érs-ek és pp-ök is jelölni kezdték okl-eikben hivataluk éveit. Ez a szokás hazánkban is előfordul a 12. sz. 2. felében, sőt még azután is, de sohasem lett ált., éppúgy, mint Lengyo-ban. Az Ibériai-fszg-en a 6. sz. elejétől egészen az újkorig használatban volt az uralkodói évek (annus regni) szerinti datálás. - Mo-on a 13. sz. elején kezdett rendszeressé válni, de szórványosan már a 11-12. sz: is előfordult; Imre okiratdatálásának részlete, 1202: „... Regni autem nostri anno sexto". - Lengyo-ban csak a 15. sz. végén honosodott meg a kancelláriai gyakorlatban, és az utolsó Piastokig rendszeresen előforduló kisegítő járuléka a keltezésnek. - 4. Indikciók szerint. Az →indikció jelzése az okiratokon I. Jusztinianosz korában lett kötelezővé, s bár használata Bizáncban a birod. bukásáig fönnmaradt, az egykor olyannyira jelentős évjelölési mód az évsz-ok folyamán egyre inkább háttérbe szorult. Ny-i elterjedése az 5. sz: kezdődött. A 6. sz-tól huzamosabb ideig használta a p. kancellária. Mo-on a 12-13. sz. iratokon a leggyakoribb, de a főpapok és a →hiteleshelyek még a 15. sz: is éltek vele. - Különböző indikció-stílusok léteztek, amiknek használata egyazon helyen is változott időnként. Az okl. hitelesítő járulékaként - valamely éra szerinti évjelölés mellett is gyakorta föl van tüntetve pl.: anno Domini millesimo centesimo sexagesimo VIII., indictione I (= 1168, indikció 1.).

- 5. Érák szerint. A fix időponttól történő évszámítás, amely abszolút évszámot képes nyújtani, a hellénizmus korában kezdett elterjedni. A nagyszámú éra legtöbbje kérészéletűnek bizonyult v. csak szűk körben használták (pl. →Ábrahám-éra, →mennybemenetel-éra, szabadkőműves éra stb.). Jelentősége folytán kiemelkedik valamennyi közül a keresztény, v. Dionysios-féle éra (aera ab Incarnatione Domini). A kk. keltezésekben szokásos formája: Anno ab Incarnatione Domini M.XCI., v. Anno Domini millesimo CCC XXX tercio. Az Úr megtestesülésének éveit a 16. sz-ig róm. számokkal adták meg, attól fogva egyre gyakoribbak, majd kizárólagosak lesznek az arab számok. Uezen időtől fogva a „Domini" kiegészítést sem írják ki mindig. T.J.P.

Lenze, O.: Die römische Jahreszahlung. Tübingen, 1909. - Doelger, F.: Das Kaiserjahr der Byzantiner. München, 1949. - Finegan, J.: Handbook of Biblical Chronology. Princeton, 1964. - Grohmann, A.: Arabische Chronologie. Leiden-Köln, 1966. - Bickerman, E. J.: Chronology of the ancient World. London, 1968. - Bev. a m. őstört. kutatásának forrásaiba. Szerk. Hajdú P.-Kristó Gy. Bp., 1980. III:151. - LMA II:2035. - Grotefend, H.: Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit. Berlin, 1984. - Szentpétery 1985.

Forrás: Magyar Katolikus lexikon
Beküldő neve
webmester
Beküldés időpontja :
2010.03.06. 20:15
Elolvasva
58
  Nyomtatható változat   Küldd el ismerősödnek ezt a cikket!   Szólj hozzá ehhez a cikkhez!

 
    

  
 
A fórum címe
Módosítás dátuma
Módosító neve
 Vendégkönyv
06.27. 04:53
webmester
 Honlap és dolgai
06.24. 03:46
SzekeresS
 
    


Az embernek önmagáért kell léteznie. Nem áldozhatja fel magát másokért, és másokat sem áldoztathat fel öncélúan, saját érdekei nevében.

(Ayn Rand)Generálás ideje: 0.42 mp 
Honlapok
GONDOLGOK
Szekeres Sándor honlapja

ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS új
A kitalált középkor logikus megoldása.

ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS régi
A kitalált középkor logikus megoldása.

források
Őstörténet és időszámítás forrásanyagai

www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
Saját kezelésű honlapok, és egy eredeti portálmegoldás összefogó oldala.

Szekeres Anna Fotó
Szekeres Anna fotós blogja

Mocsáry Évelőkertészet
Évelő virágok kertészete, kertépítők és viszonteladók számára.

Mlinkó István Általános Iskola, Eger
Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium honlapja

Elektro-Tec, Gyöngyös
Fehér József: FÉG gázkazánok vezérlő elektronikáinak gyártása és javítása. Pótalkatrészek gyártása és javítása

Ősmagyar nyelvek
Nyelvemlékek, hagyományőrzés

Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
A sakkot - önállóan vagy irányítással - tanulni akarók, illetve sakkot tanító, sakkot kedvelők számára.

Meglátások
Gondolatok, meglátások és egyéb dolgok.

Boricsev Oleg
Oleg Boricsev 4 nyelvű honlapja

Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
Mellár Mihály gondolatai a Atlantiszról.

Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
Szekeres Sándor gondolatai a népességcsökkenésről.

A gyöngyösi Ringsted utca oldala
Szűkebb pátriánk, városunk különleges jellegzetességgel bíró Ringsted utca oldala.

Évelő növények, évelő virágok
Mocsáry Pál Évelőkertészete, Tárnok

UNIX-időbélyeg kiszámítása
UTC alapú UNIX időbélyeg kiszámítása, története

Szekeres Sándor: Egyszerű játékok a sakktáblán
Vegyél egy táblát, pepitát

Szkíta Főnix
Mellár Mihály oldala

The Scythian Phoenix
Mellár Mihály angol nyelvű oldala

Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
Our target readers are those who want to learn chess - on their own or with some guidance - and those who teach or simply love chess.

Chess Quotes
Chess Quotes

Laws of Chess
FIDE Laws of Chess taking effect from 1 January 2018.

Chess piece names
Chess pieces names in different languages.

Sakk aranyszabályok
Sakk aranyszabályok és mondások neves sakkozóktól, híres emberektől.

PGN Specification and Implementation Guide
Standard: Portable Game Notation Specification and Implementation Guide

PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
Numeric Annotation Glyphs - Numerikus kódok jelentése

Chess Glossary
This page is an alphabetical list of chess related definitions of technical terms or specific subjects with their meanings and explanations.

Sakk kifejezések szótára
Sakk kapcsolatos definíciók, szakkifejezések jelentése és magyarázatai betűrendben.

Sakkfigurák nevei más nyelveken
Sakkfigurák nevei más nyelveken és nemzetközi jelzésrendszere.


Eurochess

Információ
Üdvözlöm oldalamon!


Oldalt eddig 153028 alkalommal keresték fel.

Regisztrált felhasználók száma:7
Látogatók összesen 2 alkalommal szóltak a fórum 2 témájához és a honlap cikkeihez.

Legutóbbi 5 felhasználónk:
Kívánchi
Csaklassan
meresz
szandi
baidu