Visszalépés a kezdőlapra Kisbíró: A községi előjáróságokon altisztszerű alkalmazott. Nevével ellentétben igazságszolgáltatási jogköre nem volt, önálló döntési jogkörrel nem rendelkezett. A községi adminisztrációt segítette, például kidobolta a községi rendelkezéseket, hirdetményeket, hivatalos iratokat kézbesített. Emellett felügyelte a helyi és országos rendeletek végrehajtását, jó néhány helyen 3-5 botütésig büntethetett is. Például, egykor a kocsmák zárását nem törvény ügyelte, hanem a helyi rendelet. Így gyakran a kisbíró megjelenése ugrasztotta ki a későig maradó vendégeket, az utolsók hátán meg-meg táncoltatva botját. www.kisbiro.hu:
Közhírré tétetik!


Főmenü
 FŐOLDAL
 Kicsi lexikon
 Fórumok és egyéb lomok
 Linkek, társoldalak
 Honlap statisztika

KeresésBelépés
Felhasználónév:

Jelszó:

REGISZTRÁCIÓ

Naptár

Könyvajánló

Statisztika
Te vagy itt a(z)
169877
látogató!
Ma  147,
ebben a hónapban
12592 látogató volt.
Jelenleg
0 regisztrált tag
és 15 vendég olvas minket.


Tárhelyszolgáltatónk
 

Unsoft.hu

Kapcsolat

Levél a webmesternek


  
 

'KICSI LEXIKON'

A lexikon elsősorban olyan kifejezéseket ismertet, amelyek valamilyen módon kapcsolódik az itt található honlapokhoz és a meghatározása feltehetőleg nem fog változni. A szójegyzék tematikája sem szigorúan kötött, sőt...


Szójegyzék

 Álmos  Angolszász mértékegységek  Anonymus  Apokrif iratok  aranyszám  Árpád  Árpád-ház  Attila  Beda Venerabilis  betlehemi csillag  Bibliai mértékegységek  Cassiodorus  census  computus  Dionysius Exiguus  egyházi év  Emese álma  epakta  éra  év  évkezdet  évkezdő nap  évszámítás  Gergely-naptár  gesta  Gesta Hungarorum  Görög ábécé  Görög számnevek kémiai képletekben  Hajók űrtartalmának mértékegységei  Háromkirályok  Hérodotosz  hét (naptári)  hét törzs  Hidzsra  hiteleshely  Hold  holdfázis  holdfogyatkozás  holdtölte  Hőmérséklet átszámítások  hónap  hónapnevek  Hónapok nevének jelentése  honfoglalás  honfoglaló magyarság és a kereszténység  hunok  húsvét  húsvéthétfő  húsvéti idő  húsvéti vita  húsvétszámítás  húsvétvasárnap  időszámítás  idus  indikció  Inter Gravissimas  iszlám naptár  julián naptár  kalendae  kalendárium  Kálti Márk  Képes Krónika  kettős honfoglalás  Kézai Simon  Korai középkor (5–10. század)  kortan  László Gyula  Lukács evangélista  Lukács evangéliuma  mágusok  Mani  manicheizmus  Márk evangélista  Márk evangéliuma  Máté evangélista  Máté evangéliuma  mezopotámiai naptár  Mohamed  monumentum ancyranum  Morzeábécé  nap  napjelölés  napkeleti bölcsek  naptár  naptárreform  népszámlálás  niceai hitvallás  niceai zsinat  nonae  Nyesztor-krónika  Nyomdai betűméretek  Ógörög mértékegységek  örmény időszámítás  Pilóták betűző ábécéje  pontifex  precesszió  Régi magyar mértékegységek  Régi római mértékegységek  római időszámítás  római naptár  Római számok  SI előtétszavak  SI nemzetközi mértékegységrendszer  SI-n kívüli, de használható mértékegység  székelyek  szkíták  Szoszigenész  Teres Ágoston  tihanyi alapítólevél  Vízkereszt 
 
    

   
 
honfoglalás

honfoglalás: a Kárpát-medencének a honfoglaló magyar törzsszövetség népe által 895-900: történt birtokbavétele. - A hadjárat előkészítése bizonyára az e tájat bejárt, azt földerítő, föltérképező kereskedők révén történt. Az első m. csapatok 862: jelentek meg mint Karlmann K-i frank (Ostmark) határgróf szövetségesei, aki föllázadt apja, Német Lajos (ur. 843-876) K-i frank kir ellen. 881: a →kabarokkal együtt harcoltak Bécs alatt a ném. uralom ellen lázadó Szvatopluk (ur. 870-894) morva fejed. (határgróf ?) szövetségeseként a K-i frankok ellen. 882: a Duna tájékán egy m. király (vsz. kende v. künde) magához hívatta és megajándékozta Metód szerz-t. 886-889: Levedi (vajda?) fősége alatt VII. (Bíborbanszületett) Konstantin (ur. 919-953) bizánci császár szerint a m-ok a Don folyó és az Azovi-tenger vidékén, Levédiában 3 é. együtt éltek a →kazárokkal. 889 táján, a (II. ?) besenyő-m. háború után a m-ok Levédiától Ny-ra, a Dnyeper és Dnyeszter vidékére, Etelközbe vonultak, ahol örök szövetségként →vérszerződést kötöttek a 108 nemzetséget képviselő 4 szabir, 2 onogur és egy kabar törzs vezérei: a Jenő törzs vezére Kond, a Kér törzs vezére Tétény (a 2 onogur törzs), a Keszi törzs vezére Huba (a kabar törzs), a Kürt-Gyarmat törzs vezére Ond, a Megyer törzs vezére Árpád, a Nyék törzs vezére Előd, a Tarján törzs vezére Tas. A besenyők és úzok háborgatásainak kitett m. törzsszöv. a jobban védhető, katonai erejükben a frank háborúkban szétzilált (rokonnép) avarok földjének birtokba vételét határozták el. 892: Karintiai Arnulf (ur. 887-899) K-i frank kir. szövetségeseként háborúztak Szvatopluk morva fejed. ellen. 894: Bizánc szövetségében az Árpád fia Levente vezette Megyer és Keszi törzsbeli sereg az Al-Dunánál taktikázó csatározásokkal gyengítette Simeon bolgár kán (893-927; 919: cár) csapatait, akivel a szöv-et megszegő bizánciak különbékét kötöttek. Szvatopluk a keleti frankok ellen ismét szövetséget kötött a m-okkal (fehér ló-monda), akik a Dunántúlon portyáztak, amikor Szvatopluk meghalt. 895 tavaszán a törzsszövetség Árpád vezette főserege a Vereckei-hágón át a Kárpát-medencébe nyomulva megszállták a Felső-Tisza vidékét, majd a bolgár fennhatóság alatti Alföldet, akik Levente hadjárata után e peremvidékükön nem tudtak ellenállni. Közben (bolgár v. bizánci biztatásra), az úzok elől menekülő besenyők megtámadták a m-ok etelközi, a haderő túlnyomó részének távolléte miatt nehezen védhető szállásait. A m-ok, Simeon bolgár kán (893-927; 919: cár) seregeitől is támadva, állataik nagy részét hátrahagyva menekültek Erdélybe, miközben egy-két nemzetség vsz. elpusztult, de 7 m. és 3 kabar törzs eljutott a Kárpát-medencébe. Erdélynek a Marostól É-ra fekvő részét foglalták el, a bolgár uralom alatt álló D-Erdély birtokbavétele ezután fokozatosan történt. 897: a Kárpát-medence népeinek egy része a m-ok elől Bulgáriába települt. 898: a bajorok egyezséget kötöttek a Pannóniát megszálló m-okkal a ker. lakosság védelmére. Arnulf K-i frank kir. és róm. cs. biztatására és szövetségében 899. III: kb. 5000 főnyi m. had vonult É-Itáliába, végigdúlta Lombardiát, VI. 29: Velence sikertelen megközelítése után a Brenta folyónál IX. 24: legyőzte I. Berengár itáliai kir. (ur. 888-924) seregét, majd Itáliában áttelelve, 900 tavaszán visszatért a Kárpát-medencébe. Mivel 899. XII. 8: Arnulf cs. (ur. 896-899) meghalt, a vele kötött szöv. megszűnt, s az Itáliából visszatérő s az Alföldről előnyomuló m-ok elfoglalták a Kárpát-medence Ny-i részét, a volt Pannoniát, az időközben fejed-mé választott Árpád vezetésével megütköztek a Pannóniát megszállni akaró morvákkal, s elfoglalták azok Nyitra vidéki hódításait. 900 nyarán követeket küldtek IV. (Gyermek) Lajos (ur. 900-911) K-i frank kir. udvarába, hogy békével biztosítsák Pannónia birtoklását, de elutasították őket. Az év végére a m. törzsszöv. a Kárpát-medence egész területét birtokba vette. 902: fölszámolták Nagymoráviát, kiépítették a gyepűelvét. - László Gyula →kettős honfoglalásról szóló, az avar és korai m. maradványok régészeti föltárások szerinti azonosságára alapított elméletét, mely szerint a m. nép egy része már az avar korban beköltözött volna a Kárpát-medencébe, s a 9. sz. végén beköltöző m-ok már itt találták őket, több kutató perdöntő cáfolat híján is vitatja. 88

Pauler Gyula: A m. nemz. tört. Szt Istvánig. Bp., 1900. - Hóman Bálint: A m-hun hagyomány és a hun monda. Uo., 1925. - Magyar Anonymus. Ford., bev., jegyz. és térkép Pais Dezső. Uo., 1926. - Deér József: A m. törzsszöv. és patrimoniális királyság külpol-ja. [Uo.] 1928. - Moravcsik Gyula: Az onogurok tört-hez. Uo., 1930. - Németh Gyula: A honfoglaló m-ság kialakulása. Uo., 1930. - Deér József: Pogány m-ság, ker. m-ság. Uo., 1938. - Gyóni Mátyás: Mo. és a m-ság a bizánci források tükrében. Uo., 1938. - Zichy István: M. őstört. Uo., 1939. - A m. őstört. kútfői. 1-2. köt. Szerk. Bendefy László. Uo., 1941-43. - Ferdinandy Mihály: Az etelközi vérszövetség. Uo., 1942. - A m-ság őstörténete. Szerk. Ligeti Lajos. Uo., 1943. - Popovics István : A kereszténység kezdete a m-ok között. Uo., 1943. - Valóság 1973:7. sz. (Györffy György: A ~ról újabb tört. kutatások tükrében) - László Gyula: A kettős ~ról. Bp., 1977. - Györffy 1983:25. - Mo. tört. I. - Erdélyi István: A m. ~ előzményei. Bp., 1986. - Bartha Antal: A m. honalapítás. Uo., 1987. - A ~ korának írott forrásai. Szerk. Kristó Gyula. Szeged, 1995. - A m. ~ korának régészeti emlékei. Szerk. Wolf Mária-Révész László. Miskolc, 1996. - Róna-Tas András: A honfoglaló m. nép. Bevezetés a korai m. tört. ismeretébe. Bp., 1996. - Kristó Gyula: M. ~, honfoglaló m-ok. Uo., 1996. - A ~ kor írott forrásai. Szerk. Kovács László, Veszprémy László. Uo., 1996. - László Gyula: A honfoglaló m. nép élete. Uo., 1997.
Beküldő neve
webmester
Beküldés időpontja :
2010.03.01. 19:50
Elolvasva
53
  Nyomtatható változat   Küldd el ismerősödnek ezt a cikket!   Szólj hozzá ehhez a cikkhez!

 
    

  
 
A fórum címe
Módosítás dátuma
Módosító neve
 Vendégkönyv
06.27. 04:53
webmester
 Honlap és dolgai
06.24. 03:46
SzekeresS
 
    


Az embernek önmagáért kell léteznie. Nem áldozhatja fel magát másokért, és másokat sem áldoztathat fel öncélúan, saját érdekei nevében.

(Ayn Rand)Generálás ideje: 0.17 mp 
Honlapok
  A BETLEHEMI CSILLAG és a valódi időszámításunk
  GONDOLGOK
  FORRÁSOK
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Elektro-Tec, Gyöngyös
  Ősmagyar nyelvek
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Meglátások
  Boricsev Oleg
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  A gyöngyösi Ringsted utca oldala
  Évelő növények, évelő virágok
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Szekeres Sándor: Egyszerű játékok a sakktáblán
  Szkíta Főnix
  The Scythian Phoenix
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken

Eurochess

Logó

Szekeres Sándor

A betlehemi csillag
és a valódi időszámításunk

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, fájdalmas sebeket szakítva fel a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Megtalálta a valódi betlehemi csillagot, szó lesz a történelmi, a pártus Jézusról, a valós keresztrefeszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora. Talán nem is véltetlen, hogy most íródott meg a könyv - írja - ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek. Ezek alapjait érinti meg ez az írás, új szemléletet adva eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.


Információ
Üdvözlöm oldalamon!


Oldalt eddig 169877 alkalommal keresték fel.

Regisztrált felhasználók száma:7
Látogatók összesen 2 alkalommal szóltak a fórum 2 témájához és a honlap cikkeihez.

Legutóbbi 5 felhasználónk:
Kívánchi
Csaklassan
meresz
szandi
baidu