Visszalépés a kezdőlapra Kisbíró: A községi előjáróságokon altisztszerű alkalmazott. Nevével ellentétben igazságszolgáltatási jogköre nem volt, önálló döntési jogkörrel nem rendelkezett. A községi adminisztrációt segítette, például kidobolta a községi rendelkezéseket, hirdetményeket, hivatalos iratokat kézbesített. Emellett felügyelte a helyi és országos rendeletek végrehajtását, jó néhány helyen 3-5 botütésig büntethetett is. Például, egykor a kocsmák zárását nem törvény ügyelte, hanem a helyi rendelet. Így gyakran a kisbíró megjelenése ugrasztotta ki a későig maradó vendégeket, az utolsók hátán meg-meg táncoltatva botját. www.kisbiro.hu:
Közhírré tétetik!


Főmenü
 FŐOLDAL
 Kicsi lexikon
 Fórumok és egyéb lomok
 Linkek, társoldalak
 Honlap statisztika

KeresésBelépés
Felhasználónév:

Jelszó:

REGISZTRÁCIÓ

Naptár

Könyvajánló

Statisztika
Te vagy itt a(z)
169953
látogató!
Ma  223,
ebben a hónapban
12668 látogató volt.
Jelenleg
2 regisztrált tag
és 16 vendég olvas minket.


Tárhelyszolgáltatónk
 

Unsoft.hu

Kapcsolat

Levél a webmesternek


  
 

'KICSI LEXIKON'

A lexikon elsősorban olyan kifejezéseket ismertet, amelyek valamilyen módon kapcsolódik az itt található honlapokhoz és a meghatározása feltehetőleg nem fog változni. A szójegyzék tematikája sem szigorúan kötött, sőt...


Szójegyzék

 Álmos  Angolszász mértékegységek  Anonymus  Apokrif iratok  aranyszám  Árpád  Árpád-ház  Attila  Beda Venerabilis  betlehemi csillag  Bibliai mértékegységek  Cassiodorus  census  computus  Dionysius Exiguus  egyházi év  Emese álma  epakta  éra  év  évkezdet  évkezdő nap  évszámítás  Gergely-naptár  gesta  Gesta Hungarorum  Görög ábécé  Görög számnevek kémiai képletekben  Hajók űrtartalmának mértékegységei  Háromkirályok  Hérodotosz  hét (naptári)  hét törzs  Hidzsra  hiteleshely  Hold  holdfázis  holdfogyatkozás  holdtölte  Hőmérséklet átszámítások  hónap  hónapnevek  Hónapok nevének jelentése  honfoglalás  honfoglaló magyarság és a kereszténység  hunok  húsvét  húsvéthétfő  húsvéti idő  húsvéti vita  húsvétszámítás  húsvétvasárnap  időszámítás  idus  indikció  Inter Gravissimas  iszlám naptár  julián naptár  kalendae  kalendárium  Kálti Márk  Képes Krónika  kettős honfoglalás  Kézai Simon  Korai középkor (5–10. század)  kortan  László Gyula  Lukács evangélista  Lukács evangéliuma  mágusok  Mani  manicheizmus  Márk evangélista  Márk evangéliuma  Máté evangélista  Máté evangéliuma  mezopotámiai naptár  Mohamed  monumentum ancyranum  Morzeábécé  nap  napjelölés  napkeleti bölcsek  naptár  naptárreform  népszámlálás  niceai hitvallás  niceai zsinat  nonae  Nyesztor-krónika  Nyomdai betűméretek  Ógörög mértékegységek  örmény időszámítás  Pilóták betűző ábécéje  pontifex  precesszió  Régi magyar mértékegységek  Régi római mértékegységek  római időszámítás  római naptár  Római számok  SI előtétszavak  SI nemzetközi mértékegységrendszer  SI-n kívüli, de használható mértékegység  székelyek  szkíták  Szoszigenész  Teres Ágoston  tihanyi alapítólevél  Vízkereszt 
 
    

   
 
hónap

hónap (gör. men, lat. mens): a →Hold Föld körüli keringésén alapuló természetes időegység. - 1. A Szentírásban. A holdváltozáson alapuló ~okat a régi K-en ősidők óta ismerték. Minthogy a csillagászati ~ 29 napból, 12 órából és 44 percből áll, azért a naptári ~ tartama 29 és 30 nap között váltakozott. Nem lehetetlen, hogy olykor teliholdtól teliholdig számították a ~ot, de az izr. →naptárban az →újhold (hodes, a hds, 'új' tőből) jelentette a ~ kezdetét. Az újhold tapasztalati úton való megállapítása mellett még akkor is kitartottak, amikor már csillagászatilag is meg tudták volna határozni. Így a ~ kezdete a hold sarlójának feltűnésétől, ill. észlelésétől függött. - Izr-ben az egyiptomi évet is ismerték, amely 12, harminc napos ~ból és 5 közbeiktatott napból, összesen 365 napból állott. Ter 5,23: Hénoch 365 évig élt. A 7,11 és a 8,3-5.11.15 alapján megállapítható, hogy a ~ 30 napból állt. Vsz., hogy a Papi irat 30 napos ~pal számolt; a kumráni iratok is igazolják e feltevést. - Azok közül a ~ok közül, amelyekre a kánaániak felosztották az évet, még mielőtt Izr. bevonult volna az Ígéret földjére, az ÓSz 4-et tartalmaz név szerint: Abib, Bul, Etanim, Ziv. Ezek a ~nevek a föníciai feliratokban is előfordulnak. A ~nevek jelentése arra enged következtetni, hogy a ~oknak megvolt a maguk állandó helye a föld megművelésének ciklusában. Egy Aradban talált →osztrakon alapján még egy 5. kánaáni ~névvel is lehet talán számolni (Sah). - 1Kir 6,1.38; 8,2: Ziv, Etanim és Bul a 2., 7. és 8. ~. Ez a számítási mód, amely a tavaszi napéjegyenlőséghez igazodott, vsz. a júdeai kirság vége felé jött szokásba. A különféle utalásokból mind a 12 ~ összegyűjthető (Ezd 3,1.6.8; 6,19; 7,8; 8,31 stb.; Jer 28,1.17; 36,9.22; 39,1; 41,1; Ez 1,1; 8,1; 20,1; 24,1; 29,1; Ag 1,1; 2,1; Zak 1,1.7). - 1,7; 7,1: a ~ nevét (Sebat, Kiszleu) későbbi glosszátor toldotta be; Ezd 6,15; Neh 1,1; 2,1; 6,15: a ~nevek (Adar, Kiszleu, Niszán, Elul) eredetiek. A többi helyeken mindig a sorszámuk utal a különféle ~okra (1., 2., 3. stb.). Eszt: csaknem mindig ott áll a sorszámon kívül a babilóniai név is; ez arra vall, hogy a babilóniai ~nevek nem váltak mindjárt közkeletűvé Palesztinában a fogság után, ezért a régi jelölésmódot is megtartották egy ideig. A ~ok nevei az ÓSz idején (az év kezdete márc./ápr-ra esett): Niszán, Ijjar, Sziván, Tammuz, Ab, Elul, Tisri, Marhesvan, Kiszleu, Tebet, Sebat, Adar; szökőévben egy 2. Adart iktattak be. - A hellén időben a Szeleukidák bevezették a makedón ~neveket; közülük az ÓSz-ben szerepel: Düsztrosz (= febr./márc., Tób 2,12: Codex Sinaiticus); Xantikosz (= márc./ápr., 2Mak 11,30.33.38) és Dioszkurosz (vsz. szökőévben beiktatott ~, 11,21). Josephus Flavius is használta a makedón ~neveket. Mindamellett ezek nem szorították ki a babilóniai ~neveket. - 2. Naptártört. szempontból a holdhónap érdemel figyelmet, amely 2 azonos →holdfázis között eltelt időtartam (29,53059 nap). A ~ és a Hold közvetlen kapcsolata csak a tiszta holdnaptárakban maradt meg (pl. zsidó és muzulmán), jelenlegi naptárunkban a kettőnek már semmi köze egymáshoz. A 12 ~ra osztott év 28-31 napos ~jait a rómaiaknak köszönhetjük. Julius Caesar rendelkezése folytán lettek a ~ok 30-31 naposak, kivéve a 29 napos februariust, mely csak négyévenként kapott egy szökőnapot. Caesar érdemeinek elismeréseként születésének ~ját - a korábbi quintilist - róla nevezik júliusnak. A következő ~ (sextilis) nevét a róm. szenátus Kr. e. 8: változtatta augustusra, nyilvánvalóan Augustus cs. (ur. Kr. e. 31-Kr. u. 14.) kezdeményezését követve, aki abban az évben helyesbítette a →julián naptár szökőszabályát. Egyben a febr-tól is elvettek egy napot, s aug-hoz csatolták, aminek hátterében hiúság és babona állott. Szept. 31-ét okt-re tették át, nov. 31-ét pedig dec-re, így oldották meg, hogy 3 egymást követő ~ (júl., aug., szept.) ne legyen 31 napos. - Az egyes ~ok napjainak száma azóta állandó, a ~nevek változtak. Már a Kr. u. 1. sz-tól a cs. önkény és hiúság névváltoztatásokat diktált, pl. szept.: germanicus Caligula cs. (ur. 37-41) és Domitianus ( ur. 81-96) idején; ápr.: neroneus (Néró alatt, ur. 54-68); okt.: domitianus (Domitianus idején). - A róm. ~ok nevei szept-től dec-ig lat. sorszámnevek, amik az egyes ~oknak a Caesar előtti naptárban elfoglalt helyére utalnak. A többi ~ istenségek nevét viseli, pl: Janus, Mars, Juno stb. A julián naptárral együtt a lat. ~neveket a ker. népek is átvették (az egyiptomiak és etiópok kivételével), s a hiv. gyakorlatban is ezek terjedtek el. Ám a földművelő-állattenyésztő nép, a számára idegen és semmitmondó lat. terminusok helyett saját nemz. nyelvű ~neveit használta. Ezek döntő többsége időszakosan végzendő, főleg mezőgazd. munkákról, term. és időjárási jelenségekről, növény- ill. állatvilágból v. ezek időszaki változásaiból vett elnevezés. Kisebb hányaduk ünnepekről, rituális cselekményekről kapta nevét. Eredetük a germán és szláv népek körében a kerség fölvétele előtti időkre nyúlik vissza, amiket nyelvemlékek őriztek meg (pl. angol-szász: 8. sz.; ném.: 8-9. sz.; szláv: 12-14. sz.). A legősibb m. népi ~nevek, amelyekre csak töredékekből következtethetünk, a finnugor rokon népeknél is föllelhető ~név-típusokat követik (pl. fagyhó, fűhegyhó stb.). - Eu. nyelvter-en egyedülálló jelenség a ker. magyaros-egyházi ~nevek. - A csehek, lengy-ek, szlovének és szorbok máig megtartották nemz. ~neveiket. Más régiókban azonban a lat., egyh. erőltetésre, lassan háttérbe szorította a népi elnevezéseket. E folyamat ellenhatásaként a →reformáció és a →felvilágosodás eszmekörében megindult a nemz. nyelvű ~nevek művi kialakítása. A katolikus- és vallásellenes, a nemz. és nemzetk., a hagyománypusztító és hagyományőrző (sőt antikizáló) törekvések jól fölismerhetők az új elnevezéseken. - Hazánkban Sylvester János az első, aki - a nyelvművelés szándékával - új ~neveket alkotott (Grammatica hungaro-latina, 1539). Ebben Melanchthon példája éppúgy ösztökélhette, mint a „pápista" elnevezésekkel szembeni idegenkedése. Míg 1786: Bartzafalvi Szabó Dávid javaslata teljes kudarccal járt, Rájnis József SJ ~név-magyarításai már Kazinczynak is tetszettek. A „szentektől vett név nem illik a régi üdőkhez" - írta 1787: Rájnis. 2 é. később sajtó alá kerülő Magyar Virgiliusának Elöl-járó beszédében. „Talán egy-általlyában jóbb vólna a tizen-két hólnapot a tizenkét égi jegyekről nevezni." A későbbi kísérletek közül 1834: az ev. Vajda Péter ötletes névalkotásai érdemelnek figyelmet (pl. télelő, télhó, télutó stb.).  Ezeket néhány évtizeden át használták. Az 1930-as években a →turanizmus hívei próbálkoztak új m. ~nevek elterjesztésével, részben átvéve Vajda névalkotásait, sikertelenül. - A →francia forradalom saját naptárának bevezetésével megváltoztatta a ~neveket. 1792-1805: Fabre d'Eglantine nevei voltak érvényben. No-ban 1780-1800: zajlott a ~név-vita, 1927: a Deutsches Sprachsverein tett kísérletet a ném. nevek meghonosítására, mindkettő eredménytelenül. É-Amerikában a →kvékerek és →puritánok, elutasítva a pogány (lat.) ~neveket, a 17. sz: áttértek a ~ok számozására. Az 1890-es évek végén egy néger bapt. szekta (Church of God and Saints of Christ), mely a négereket Izr. törzseinek leszármazottaiként értelmezte, a héb. ~nevek használatát vezette be. - Az →állatkörön belül minden ~nak megvan az ún. állatjele: vízöntő (jan.), halak (febr.), kos (márc.), bika (ápr.), ikrek (máj.), rák (jún.), oroszlán (júl.), szűz (aug.), mérleg (szept.), skorpió (okt.), nyilas (nov.), bak (dec.). Ezek lényegében már az ókorban kialakult típusait a ker. műv. átvette: Isten az időnek és a csillagoknak is Ura jelentéssel. - A lit. év keretébe foglalt ~ok mindegyike egy-egy Jézusnak v. Máriának szentelt →ünnep, ill. →misztérium jegyében telik. Jan.: Jézus Neve; febr.: Gyertyaszentelő; márc.: Böjt v. Szt József; ápr.: Húsvét; máj.: Mária; jún.: Jézus Szíve; júl.: Krisztus Vére; aug.: Mária Szíve; szept.: Őrangyal; okt.: Rózsafüzér; nov.: Halottak napja; dec.: Krisztus ~ja. Egyes ~okra különleges →ájtatosságok alakultak ki (főleg az utóbbi évsz-okban) a világegyh-ban (pl. májusban: →lorettói litánia, októberben: →rózsafüzér). →pápai hónapok  T.J.P.

Kehrein, V.: Die zwölf Monate des Jahres im Lichte der Kulturgeschichte. Paderborn, 1904. - Magyar Nyelv 1910. 9:406. (Simai Ö.: A m. ~nevekről); 1977. 1:49. (Erdődi J.: Időszámításunk. A m-os ~nevek ügyében.) - NCE IX:1094. - BL:645.

A Magyar Katolikus Lexikon alapján.

Módosítás dátuma:2010.03.26. 17:20Beküldő neve
webmester
Beküldés időpontja :
2010.03.01. 19:42
Elolvasva
51
  Nyomtatható változat   Küldd el ismerősödnek ezt a cikket!   Szólj hozzá ehhez a cikkhez!

 
    

  
 
A fórum címe
Módosítás dátuma
Módosító neve
 Vendégkönyv
06.27. 04:53
webmester
 Honlap és dolgai
06.24. 03:46
SzekeresS
 
    


Az embernek önmagáért kell léteznie. Nem áldozhatja fel magát másokért, és másokat sem áldoztathat fel öncélúan, saját érdekei nevében.

(Ayn Rand)Generálás ideje: 0.07 mp 
Honlapok
  A BETLEHEMI CSILLAG és a valódi időszámításunk
  GONDOLGOK
  FORRÁSOK
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Elektro-Tec, Gyöngyös
  Ősmagyar nyelvek
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Meglátások
  Boricsev Oleg
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  A gyöngyösi Ringsted utca oldala
  Évelő növények, évelő virágok
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Szekeres Sándor: Egyszerű játékok a sakktáblán
  Szkíta Főnix
  The Scythian Phoenix
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken

Eurochess

Logó

Szekeres Sándor

A betlehemi csillag
és a valódi időszámításunk

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, fájdalmas sebeket szakítva fel a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Megtalálta a valódi betlehemi csillagot, szó lesz a történelmi, a pártus Jézusról, a valós keresztrefeszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora. Talán nem is véltetlen, hogy most íródott meg a könyv - írja - ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek. Ezek alapjait érinti meg ez az írás, új szemléletet adva eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.


Információ
Üdvözlöm oldalamon!


Oldalt eddig 169953 alkalommal keresték fel.

Regisztrált felhasználók száma:7
Látogatók összesen 2 alkalommal szóltak a fórum 2 témájához és a honlap cikkeihez.

Legutóbbi 5 felhasználónk:
Kívánchi
Csaklassan
meresz
szandi
baidu